Onderwerpen binnen :

Het sjabloon gebruik zegt iets over het gebruik van de gekoppelde ruimte(n). Hieronder valt het toekennen van een gebruiksfunctie overeenkomstig het Bouwbesluit. Ook definieer je de interne warmteproductie van personen, verlichting en apparatuur en koppel je deze warmteproducties aan een tijdschema.

Algemeen

De gebruiksfunctie, type ruimte, functie van de ruimte (en bezettingsgraad) wordt gebruikt voor het definiëren van de ontwerptemperaturen.

Gebruiksfunctie

 • Gebouwsimulatie
 • Warmteverlies
 • Koellast
 • EPG

De gebruiksfunctie is het gedeelte van één of meer bouwwerken op een perceel of standplaats die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die samen een gebruikseenheid vormen, conform begripsbepaling uit het Bouwbesluit artikel 1.1 lid 3. Afhankelijk van deze gebruiksfuncties kunnen bij Warmteverlies de ontwerptemperaturen en ventilatie debieten bepaald worden. Bij EPG worden, afhankelijk van de gebruiksfunctie, de setpointtemperatuur, forfaitaire verlichtingsvermogen, interne warmteproductie en tapwaterbehoefte automatisch bepaald.

 • Woning is een gebruiksfunctie voor het wonen
 • Woning voor ouderen is een gebruiksfunctie voor het wonen speciaal gericht op senioren zoals een bejaardenwoning en een verzorgingstehuis. Deze gebruiksfunctie kent hogere ontwerptemperaturen als richtwaarden
 • Kantoor is een gebruiksfunctie voor administratie
 • Onderwijs is een gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs
 • Gezondheidszorg is een gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling zoals een ziekenhuis
 • Winkel is een gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten
 • Bijeenkomst is een gebruiksfunctie voor het samenkomen van mensen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse en het aanschouwen van sport
 • Sport is een gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport
 • Logies is een gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan mensen
 • Cel is een gebruiksfunctie voor dwangverblijf van mensen
 • Industrie is een gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden
 • Overig is geen van bovengenoemde activiteiten en waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt
Publicaties

NEN 7120, paragraaf 10.3.1

Gebouwbegrenzing en schematisering – Aan te houden rekenwaarden

en aanverwante tabellen met getalswaarden in paragrafen 5.4.5.2, 10.3, 13.2, 13.3.3, 16.2, 16.3.3, 16.4.3, 18.2, 19.2.3 en NEN 8088-1 tabel 1

 

Type ruimte

 • Gebouwsimulatie
 • Warmteverlies
 • Koellast
 • EPG

Afhankelijk van deze ruimtetypen kunnen de ontwerptemperaturen en ventilatie debieten bepaald worden. Er is een keuze uit de volgende ruimtetypen:

 • Verblijfsgebied is een gedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste een verblijfsruimte, bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimten anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimte;
 • Verblijfsgebied met kooktoestel is een gedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste een verblijfsruimte, bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimten anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimte en waarin een opstelplaats voor een kooktoestel aanwezig is;
 • Verblijfsruimte is een ruimte voor het verblijven van mensen, dan wel een ruimte waarin de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden;
 • Verblijfsruimte met kooktoestel ruimte voor het verblijven van mensen, dan wel een ruimte waarin de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden en waarin een opstelplaats voor een kooktoestel aanwezig is;
 • Verkeersruimte is een ruimte anders dan een ruimte in een verblijfsgebied, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte, bestemd voor het bereiken van een andere ruimte;
 • Gemeenschappelijke verkeersruimte is een openbaar toegankelijke ruimte bestemd voor het bereiken van een andere ruimte;
 • Technische ruimte is een ruimte voor het plaatsen van de apparatuur, noodzakelijk voor het functioneren van een gebouw, waaronder in elk geval begrepen een meterruimte, een liftmachineruimte en een stookruimte;
 • Toilet is een ruimte waarin zich een toiletpot bevindt die is aangesloten op aan- en afvoervoorzieningen voor water;
 • Badruimte is een ruimte waarin zich een bad of douche of een wastafel bevinden, met bijbehorende aansluitingen op aan- en afvoervoorzieningen voor water;
 • Meterruimte is een ruimte voor het plaatsen van centrale schakel-, verdeel- en meetapparatuur voor elektriciteit, gas, water, telecommunicatiesignalen en, voor zover van toepassing, stadsverwarming;
 • Lift is een ruimte met een Installatie voor verticaal transport van personen of goederen, bestaande uit een liftkooi die in een liftschacht langs leiders bewogen wordt en op vaste plaatsen stopt.
 • Ongeconditioneerde serre is een grotendeels uit glas bestaande uitbouw op de begane grond van een huis. Een serre staat via deuren in directe verbinding met de tuin. Serres worden vaak aan de zonzijde van een huis gebouwd, zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de stralingswarmte van de zon.
 • Sterk geventileerde ruimte is een sterk met buitenlucht geventileerde ruimte
 • Stallen van motorvoertuigen is een ruimte voor het stallen van motorvoertuigen welke sterk geventileerd moet worden
 • Opslaan van afval is een ruimte voor het opslaan van afval welke sterk geventileerd moet worden
 • Overig is een niet benoemde gebruiksfunctie waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt

Functie van de ruimte

De functie van de ruimte is de hoofdactiviteit die de ruimte kenmerkt. Indien er meerdere mogelijkheden zijn, dient men hier de meest kenmerkende functie te kiezen. Afhankelijk van deze functies kunnen de ventilatie debieten bepaald worden. Er is keuze uit de volgende mogelijkheden:

 • Andere ruimte (alle gebruiksfuncties muv. woningen, kantoren en overig) is een functie die zich kenmerkt door geen van onderstaande functies. Andere ruimte is de standaard ruimte binnen de gebruiksfunctie waar mensen verblijven.
 • Activiteiten die de binnenlucht verontreinigen (alle gebruiksfuncties muv. woningen, kantoren en overig) is een functie waarbij de binnenlucht sterk verontreinigd wordt door een bron zoals vezels, microbiologische factoren, schimmels of chemische agentia.
 • Kinderopvang (bijeenkomstfunctie) is een functie dat het opzetten van openbare, particuliere, individuele of collectieve voorzieningen omvat die beantwoorden aan de behoeften van kinderen en ouders (Aanbeveling 92/241/EEG van de Raad van 31.3.92,PB L 123); voor de energieprestatie berekening EPG is dit de gebruiksfunctie ‘Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang’
 • Alcoholgebruik (bijeenkomstfunctie) is een functie waarin aan de behoefte van het consumeren van alcoholische drank primair voorzien wordt;
 • Aanschouwen van sport (bijeenkomstfunctie)
 • Aan bed gebonden patiënten (gezondheidszorg); voor de energieprestatie berekening EPG is dit de gebruiksfunctie ‘Gezondheidszorgfunctie met bedgebied’
 • Ruimte voor winkelend publiek (winkelfunctie)
 • Uitoefening van sport (sportfunctie)
 • Uitoefening van sport, matig verwarmd (sportfunctie) voor de energieprestatie berekening EPG is dit de gebruiksfunctie ‘Sportfunctie, matig verwarmd’
 • Logiesfunctie in een logiesgebouw (logiesfunctie), gebruiksfunctie gelegen in een logiesgebouw (bv. een hotel)
 • Logiesfunctie niet in een logiesgebouw (logiesfunctie), gebruiksfunctie welke valt onder woningbouw (vakantiewoning)
 • (niet) dag- en nachtverblijf (met/zonder) pot (celfunctie)
 • Bezoekers (celfunctie, gezondheidszorg)

Ruimte valt buiten de thermische schil

 • Warmteverlies

Hiermee kan worden aangegeven of een ruimte buiten de thermische schil valt. Dit is nodig om de tijdconstante van het gebouw te kunnen bepalen.

Publicaties

ISSO Publicatie 51, paragraaf 2.3

ISSO Publicatie 53, paragraaf 2.3

ISSO Publicatie 57, paragraaf 2.3

Bepaling van het oppervlak of de inhoud van een gebouw/ruimte bij het bepalen van de tijdconstante van een gebouw of voor ventilatieberekeningen

 

Bezettingsgraad

 • WV 2012

Een bezettingsgraad is een klasse die de bezettingsgraad van een gebruiksoppervlakte en de bezettingsgraad van een vloeroppervlakte aan verblijfsgebied aangeeft in overeenstemming met Tabel 12 volgens Bouwbesluit 2003 artikel 1.1 lid 6.
Als bij het gebouwsjabloon Gebouweisen is aangegeven dat het Bouwbesluit van 2012 wordt aangehouden, wordt de bezettingsgraad niet meegenomen in de warmteverliesberekening.

De bezettingsgraad wordt gebruikt voor het bepalen van de ontwerptemperaturen als bij de projectinstellingen de berekening is ingesteld op “ISSO 51, 53, 57 (2012)”. Voor de warmteverliesberekening 2017 kun je de bezettingsgraad niet opgeven.

Aanbevolen waarden:

 • Scholen, basis- + middelbaar onderwijs, 30 leerlingen + 1 leerkracht per lokaal van 50 m², bezettingsgraad B3;
 • Speciaal onderwijs, 15 leerlingen + 2 leerkrachten per lokaal, bezettingsgraad B3;
 • Kantoren, 1 persoon per 8 vierkante meter, bezettingsgraad B5.

Interne warmteproductie

In het sjabloon gebruik kan ook de interne warmteproductie voor personen, apparaten en verlichting worden opgegeven. Om de gegevens van de interne warmteproductie te kunnen gebruiken moeten deze eerst als hulpmiddel zijn aangemaakt onder IWP Personen, IWP Apparaten en IWP Verlichting. Daarnaast moet een hulpmiddel Tijdschema’s (gebruik) worden aangemaakt.

Voor de warmteverliesberekening wordt geen gebruik gemaakt van interne warmteproductie; voor de energieprestatie berekening EPG wordt alleen van verlichting gebruik gemaakt, waarbij geen tijdschema’s worden gebruikt.

Links in het scherm kunnen in de lijst groepen worden aangemaakt voor verlichting, apparaten en personen, waarna in het scherm ‘Algemeen’ ernaast de gegevens van de IWP groep en het tijdschema kunnen worden geselecteerd. Het is mogelijk hierbij meerdere groepen aan te maken en deze ook weer te verwijderen.

IWP personen

IWP verlichting

IWP apparaten


Terug naar Sjablonen