EPA NTA 8800
FAQ

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen. Waarschijnlijk kunnen de antwoorden je snel verder helpen.

Opleiding

Moet ik een opleiding doen voor de NTA 8800?

Ja.  De EPA- opleidingen zijn opgesplitst in EPA-W en EPA-U en beide zijn verdeeld over basisopname en detailopname volgens de NTA 8800. Hier vind je alle informatie over opleidingen.

Moet ik gecertificeerd zijn om berekeningen voor de NTA 8800 te maken?

Je kunt zonder certificering berekeningen maken in onze software. Echter, om een omgevingsvergunning aan te vragen of om een energielabel van een gebouw te registreren, zijn vakbekwaamheidseisen van kracht. Meer lees je in dit artikel.

Licentie en prijzen

Zijn EPA-W en EPA-U aparte softwarepakketten?

Sinds de komst van de NTA 8800 is er nog maar één rekenmethodiek voor nieuwbouw, bestaande bouw, utiliteitsbouw en woningbouw. De software heeft, naast de nieuwe rekenmethodiek, een nieuwe look- en feel. De versies EPA-U en EPA-W zijn hiermee op elkaar afgestemd. De scheiding tussen een EPA-U en EPA-W licentie blijft. Heb je een licentie voor zowel EPA-U als EPA-W, dan hoef je nog maar 1 softwarepakket te installeren. Aan de hand van jouw licentie kun je dan een utiliteits- of een woongebouw invoeren.

Wat zijn de prijzen van Vabi EPA per 1-1-2021?

Sinds de invoering van de nieuwe methodiek hebben we de prijzen voor de licentie verhoogd. Vanaf 1 januari 2021 zijn de prijzen van de software als volgt:

EPA-W: €450,- Per bevoegde gebruiker, Per jaar
EPA-U: €500,- Per bevoegde gebruiker, Per jaar

Met de licentie kun je altijd onbeperkt opnemen, registeren en adviesrapporten genereren. Je betaalt dus niets extra’s per registratie! Er is in de prijs geen onderscheid gemaakt in een basis- en detailopname, met een licentie kun je beide invoeren. Uiteraard blijft onze gewaardeerde service & support inclusief in de licentie.

Kan ik oefenen met de nieuwe NTA 8800 software?

Ja, je kan een gratis demoversie aanvragen van Vabi EPA. In de demoversie kun je zien hoe de invoervelden met elkaar samenwerken, maar je kunt geen energieprestatieberekening uitvoeren, bestanden niet opslaan en niet registreren.

Hoe vind ik mijn klantennummer?

Het klantennummer is nodig om in te loggen op je klantenportaal. Deze is terug te vinden in de mail die verstuurd is bij het aanmaken van je account, maar ook in EPA zelf. Deze kan je als volgt terugvinden:

 1. Start EPA
 2. Ga naar Update -> Licentie
 3. Hierin is het lidnummer te zien (3e regel, het getal onder de bedrijfsnaam)
 4. Het klantennummer krijg je door het lidnummer over te nemen en op het eind het cijfer 0 toe te voegen.

Zie de volgende figuur als voorbeeld:

Algemeen

Waarom is het energielabel veranderd?

Voorheen waren er verschillende methodes voor het bepalen van de energieprestatie van woningen, utiliteitsbouw, bestaande- en nieuwbouw. De overheid wilde één bepalingsmethode, om de energieprestatie van alle gebouwen vast te stellen. Alle (nieuwe) energielabels worden sinds 1 januari 2021 bepaald aan de hand van één energieprestatie indicator ‘primair fossiel energiegebruik’ uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).

De NTA 8800 is de vervanger van de vorige methodiek voor nieuwbouwwoningen en gebouwen (de EPC), en voor de bestaande woningen en gebouwen (de Energie-index). Op 1 januari 2021 is deze ingevoerd. De Europese richtlijn Energieprestatie gebouwen bepaalt dat in 2021 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal moeten zijn. De Nederlandse overheid heeft deze eis overgenomen. De NTA zorgt ervoor dat berekend kan worden of aan de eisen wordt voldaan. Daarnaast zorgen ze dat er één methodiek is voor zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningen en utiliteitsgebouwen. De methodiek zal beter aansluiten bij de werkelijkheid dan de vorige methodieken.

Benieuwd naar het hele verhaal achter de NTA 8800? Lees dan het artikel ‘Van norm naar software: het verhaal achter de NTA 8800’.

Voor wie is de NTA 8800 van toepassing?

Alle nieuwbouw en bestaande bouw (zowel woningbouw als utiliteitsbouw) maken gebruik van deze methodiek.

Waar kan ik de NTA 8800 downloaden?

De NTA 8800 kan gratis gedownload worden op de site van NEN. 

Wat is de indicator van de NTA 8800?

De methodiek maakt het mogelijk om de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) indicatoren, waar nieuwe gebouwen sinds 2021 aan moeten voldoen, goed te berekenen. De Energie-Index is vervallen en is vervangen door vier indicatoren:

 • EP 1. Energiebehoefte:
  De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar.
 • EP 2. Primair energiegebruik:
  De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie, bevochtiging, ontvochtiging en verlichting.
 • EP 3. Aandeel hernieuwbare energie:
  Het percentage (in procenten) hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Voor de bestaande bouw is de indicator op EP2 gebaseerd.  Dit is dus vertaald in een indicator zoals het label of de energie-index.
 • TO juli:
  Voor nieuw te bouwen woningen is in de bouwregelgeving een grenswaarde opgenomen voor TOjuli. Dit is een indicatiegetal waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht gegeven wordt in het risico op temperatuuroverschrijding. De TOjuli volgt uit de Energieprestatieberekening conform NTA 8800. De grenswaarde is gesteld op een maximale waarde van 1,2. Lees hier mee over de TO juli
Wat gebeurt er met maatwerkadvies?

Vanuit een projectgroep van ISSO wordt dit opgepakt om verder uit te werken. Vabi neemt deel aan deze projectgroep. Een officiële maatwerkadviesmethode is nog niet van kracht. Deze is dus nog niet beschikbaar in de NTA 8800 softwareversie. Tot het nieuwe maatwerkadvies beschikbaar is, kun je de oude EPA versie naast de nieuwe versie gebruiken. We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Hoe lang blijven de oude energielabels geldig?

Een geregistreerd energielabel blijft 10 jaar geldig na de opnamedatum.

Omgevingsvergunning en nieuwbouw

Heeft nieuwbouw een plek in de Vabi software?

De vorige methodiek is aangepast naar de NTA 8800. Dat betekent dat er een gelijke rekenmethodiek is voor bestaande, nieuwbouw, woningen en Utiliteitsbouw. Nieuwbouw kan dus ook in Vabi Assets Energie en Vabi EPA worden opgenomen.

Wat is er veranderd bij het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Sinds 1 januari 2021 moet ook voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw of te renoveren gebouwen een energieprestatierapport worden opgesteld. Dit rapport mag alleen worden opgesteld door een bedrijf dat beschikt over een NL-EPBD-procescertificaat, afgegeven op basis van de BRL 9500. Dit kan alleen worden gedaan door een gediplomeerde opnemer (Detailopname W of U.)

 

Wat zijn de BENG eisen?

Voor nieuwbouw spreken we over BENG eisen. De eisen zijn als volgt vastgesteld:

Wat is de TO juli?

Er is een nieuwe eis in de bouwregelgeving, de TOjuli. Hierdoor moet de temperatuur in de woning ook bij warme buitentemperaturen in de zomer op een acceptabel niveau blijven. Bovendien wordt er geen onnodige energie gebruikt.

Een voorbeeld: bij oplevering van een nieuwe woning, en er is zonwering aanwezig is, dat er goed nagedacht is over de ventilatie binnen woningen en/of dat er rekening gehouden is met de ligging van de woning ten opzichte van de zon.

De grenswaarde is gesteld op een maximale waarde van 1,2.

Lees meer over de TOjuli

Kan je nog gebruik maken van Vabi Elements EPG?

Voorlopig blijft EPG volgens de NEN7120 beschikbaar in Elements om oude projecten te kunnen openen, maar kan sinds 1 januari 2021 dus niet meer gebruikt worden voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Wil je een omgevingsvergunning aanvragen? Maak dan gebruik van Vabi EPA. Je kunt Vabi EPA heel eenvoudig in onze webshop bestellen.

Is er een koppeling van EPG naar EPA?

Ja, er is een koppeling om de oppervlakken van de geometrie van Elements naar EPA te exporteren. Hier lees je alles over de koppeling.

Wat is het verschil tussen BENG-1 en BENG-2?

BENG-2 is het primaire fossiele energiegebruik en BENG-1 de energiebehoefte van het gebouw. Voor BENG-2 worden systeemverliezen (zoals leidingverliezen), hulpenergie (bijvoorbeeld pompen) en rendement van opwekkers (zoals een warmtepomp of cv-kete) meegenomen. De gekozen installaties zijn dus van invloed op BENG-2 en bij de energiebehoefte (BENG-1) is dat niet het geval.

Gebruik kwaliteitsverklaringen indien installaties nog niet bekend zijn

Bij het maken van BENG-berekeningen voor de aanvraag Omgevingsvergunning is de aannemer/installateur vaak nog niet betrokken. De toe te passen technieken worden vaak na de bouwaanvraag uitgewerkt. Het is dan moeilijk om dan al de toe te passen merken/types te noemen, bijvoorbeeld voor gebruik van BCRG verklaringen. Hoe ga ik hiermee om?

Antwoord van KEGO

Toetsende instanties (gemeenten) kijken in hoeverre het plan voldoet aan de eisen vanuit bouwregelgeving. Het is mogelijk om dan bij de bouwvergunningsaanvraag zelf een waarde aan te houden en aannemelijk te maken, te onderbouwen en vast te leggen in het dossier. De eisen vanuit bouwregelgeving blijven echter gelden en het is de verantwoordelijkheid van de uitvoerende partijen om bij oplevering nog steeds aan die eisen te voldoen. Dit geldt voor zowel technische installaties als voor isolatiematerialen.

Utiliteitsbouw

Wanneer is de software beschikbaar?

De afgelopen maanden heeft Vabi hard gewerkt aan het inbouwen van de NTA 8800 in de EPA software, sinds 1 januari 2021 is deze ook beschikbaar.  We gaan nu verder met diverse ontwikkelingen op de roadmap voor de gebruiksvriendelijkheid.

Meer informatie over Vabi EPA NTA 8800

Wat is de consequentie voor de Label C verplichting?

De label C-verplichting voor kantoren is gebaseerd op de energie-index van 1,3 of beter en wordt omgezet naar een waarde in kWh/m².jr. Een deel van de kantoren zal met de bepalingsmethode beter presteren of juist slechter presteren dan voorheen. Voor individuele panden kan de wijziging leiden tot hogere of juist lagere eenmalige nalevingskosten voor kantooreigenaren. Indien een kantoorpand een hoger label krijgt en daardoor al voldoet aan de label C-verplichting, zijn er geen investeringen nodig om het pand energiezuiniger te maken. Indien een kantoor een lager label krijgt en daardoor niet meer voldoet, is een aanvullende investering nodig.

Wat zijn de nieuwe labelklassen?

De nieuwe labelklassen zijn begin november gepubliceerd in de staatscourant (tabel 2a en 2b). De labelklassen voor utiliteit zijn afhankelijk van de gebruiksfunctie, omdat het energieverbruik per functie in grote mate verschillend is.

Indeling labelklassen utiliteitsgebouwen

De inijkingsstudie laat zien dan 55% van de gebouwen behoudt hetzelfde label houdt. Van de labels die wel verschuiven verschuift 79% maximaal één label (één labelverslechtering of één labelverbetering). De overige 21% verschuift twee labels of meer (twee labelverslechteringen of twee labelverbeteringen).

Woningbouw

Wat zijn de nieuwe labelklassen?

De nieuwe labelklassen zijn begin november gepubliceerd in de staatscourant:

Door middel van een inijkingsstudie is gekeken wat de effecten van verschillende varianten zijn.  Met behulp van deze studie is het advies gekomen om te kiezen voor een indeling waarbij zoveel mogelijk gebouwen dezelfde labelletter behouden.  In de tabel is duidelijk te zien dat de oude en nieuw energielabelklasse zoveel mogelijk hetzelfde gehouden is. Het aantal punten bij het Energielabel volgens het Nader Voorschrift (NV) en volgens de NTA 8800 is gelijk. Wel zijn er vier nieuwe labelklassen bijgekomen, A+ tot en met A++++. Dit is gedaan om zeer energiezuinige gebouwen te waarderen in de energielabelletter. Toch ontstaan er labelverschuivingen. Dit komt in grote maten door de gewijzigde indicator (EP-2 i.p.v. Energie-Index) en in minder grote mate door de gewijzigde methodiek (NTA 8800 i.p.v. Nader Voorschrift). Gemiddeld zal 53% van de woningen dezelfde labelletter houden, 38% van de woningen verschuift 1 labelklasse (beter of slechter) en 9% van de woningen verschuift 2 labelklassen of meer. Lees hier meer.

De woning heeft een kwaliteitsverklaring voor stadsverwarming, maar de labelklasse is veel slechter. Klopt dat wel?

Ja, dat klopt. In tegenstelling tot U-bouw wordt voor woningen gekeken naar de EP-2 EMG forfaitair. Dat betekent dat warmte- en koudelevering derden forfaitair wordt doorgerekend en een (EMG) kwaliteitsverklaring niet mee telt voor het energielabel.

Voor woningbouwcorporaties waren we het met het Nader Voorschrift al gewend, daar werd voor de WWS punten al gekeken naar de energie-index (EI) waarbij warmtelevering derden forfaitair mee genomen werd. Nu is dat niet alleen voor huurwoningen, maar voor alle woningen wordt voor het energielabel gekeken naar de forfaitaire berekening van warmtelevering derden (en koudelevering derden). De zogenoemde gebiedsmaatregelen (EMG) worden niet meegenomen voor het energielabel, maar wel in de BENG-eisen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Dit is een beleidsmatige keuze vanuit de overheid, gepubliceerd in de staatcourant in november 2020.

Wat gebeurt er met het Vereenvoudigd Energielabel?

Het Vereenvoudigd Energielabel (VEL) zoals we dat nu kennen, kwam met de nieuwe methodiek te vervallen. Er is onderzoek gedaan naar geschikte alternatieven voor het VEL zonder een opname door een expert, maar deze blijken er vooralsnog niet te zijn. Vandaar dat Minister Ollongren heeft aangegeven het VEL uit te willen faseren en alle nieuwe energielabels vanaf 1 januari 2021 via de uitgebreide systematiek te bepalen. Huidige labels blijven 10 jaar geldig, waardoor de aanpassing alleen van toepassing is voor huizen die verkocht worden zonder dat er een geldig label is.

Lees hier meer

EPA software

Worden de BCRG kwaliteitsdocumenten automatisch ingelezen?

Als deze gereed is gaan we hier zeker op aansluiten! We zullen hierbij aansluiten op de datavelden merk- en type die we al overal structureel ingebouwd hebben.

Kan de EPA software geïnstalleerd worden op een Apple?

Vabi EPA draait alleen onder Windows.

Er zijn klanten van ons die Vabi EPA in een Windows omgeving op een Apple computer hebben geïnstalleerd. Bijvoorbeeld met Parallels, WineHQ of Boot Camp.

Welk niveau van eHerkenning is nodig voor registreren van gebouwen?

Het registreren (afmelden) van gebouwen maakt gebruik van eHerkenning niveau 3. Meer informatie over het aanvragen en gebruik van eHerkenning kun je lezen op deze website.

Bij updaten/activeren van licentie krijg ik de melding 'toegang geweigerd'

Er is toegang nodig van Windows om te mogen activeren. Deze toegang verleen je door EPA op te starten als administrator en vervolgens bij Update – Licentie het licentiebestand te activeren. Voor meer informatie, lees hier de stap-voor-stap uitleg over licentie activeren.

Methodiek

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Dit zijn, kort samengevat, de belangrijkste wijzigingen in de NTA 8800:

 • De waardering voor opwekking elektriciteit is veranderd. Dit komt door een aanpassing primaire energiefactor elektriciteit. Deze is gewijzigd vanwege de steeds meer duurzaam geworden elektriciteitsvoorziening de afgelopen jaren. De factor in de NTA 8800 wordt daarom hoger. Hierdoor zijn bijvoorbeeld all electric woningen beter, maar krijgen zonnepanelen een slechtere waardering.
 • Meer gegevens nodig voor met name installaties.
 • Er is een onderscheid tussen een gedetailleerde opname en een basismethode. In de nieuwe rekenmethodiek zijn meer kenmerken opgenomen. Kunnen bepaalde indicatoren niet opgenomen worden, of kost het erg veel tijd om deze informatie op te nemen? Dan kan gebruik worden gemaakt van forfaitaire waarden. Deze zijn een stuk realistischer dan voorheen.
 • Er zijn ook voor woningbouw zones.
 • De uitkomsten zijn nauwkeuriger, met name voor nieuwbouw en zeer energiezuinige woningen.
Wat moet ik extra opnemen voor de NTA 8800?

Aangezien de methodiek wijziging meer dan een verdubbeling van alle invoerparameters en de methodiekbeschrijving van 200 naar net geen 1000 pagina’s gaat, is het ondoenlijk om alle veranderingen in de bepaling en resultaten in een bijsluiter op te nemen. Op hoofdlijnen is er al wel inzicht van de effecten van het overgaan op een nieuwe indicator en de nieuwe methodiek.

Is de opnamemethodiek van de geometrie nog veranderd?

Nee, die is deze keer gelukkig hetzelfde gebleven.

Wanneer moet ik de basis- en detailmethode gebruiken?

Voor nieuwbouw moet altijd de gedetailleerde methode worden gebruikt. Voor bestaande gebouwen kan, als de informatie niet voorhanden is, gebruik gemaakt worden van de basismethode. Dan mogen forfaitaire waarden opgenomen worden.

Is een woning of gebouw eerder met de detailmethode opgenomen, dan moet je voortaan altijd de detailmethode gebruiken. Lees meer hierover in dit artikel.

Komt er uit de NTA 8800 berekening ook een EI? Of kan deze omgerekend worden?

Met de NTA 8800 stappen we af van de EI en komt hiervoor in de plaats energieprestatie EP 2: het fossiel energieverbruik per vierkante meter. Omdat de geometrieverhouding in EP 2 een belangrijkere rol speelt, is er helaas geen omrekenfactor om een EP 2 score naar een EI om te rekenen. Voor continuïteit voor de KPI’s voor duurzaamheidsbeleid kan gekeken worden naar de CO2 uitstoot of het energielabel. Door de andere methodiek en indicator kan het wel zijn dat er verschuivingen ontstaan.

Is er ook een waardering (indicatie) voor een gebouw dat meer energie opwekt dan verbruikt? Bijvoorbeeld --A+++++?

A++++ wordt sinds 1 januari 2021 gebruikt voor woningen met Primair fossiel energiegebruik (in kWh/m2. jr) kleiner of gelijk aan 0,00. Dit zijn dus gebouwen die energie terug leveren.

Hoe kan er naar jullie idee goed worden omgegaan met projecten waarbij in 2020 werd geadviseerd en waarbij het project in 2021 wordt opgeleverd (en de index wordt geregistreerd)? Dit met name bij renovatie.

Borgen voor subsidie mag met de oude methodiek. Als het met de nieuwe methodiek is, kan dat met de NTA 8800 software. Zie meer hierover in dit artikel.

Komen gebouwen met meerdere kamers achter één voordeur én collectieve systemen beter uit de labeling?

In het algemeen is daar weinig over te zeggen. Wat we wel gezien hebben, is dat collectieve installaties zonder isolatie van de circulatieleiding er enorm op achteruitgaan. Reden om deze snel te isoleren als dat nog niet het geval is.

Geeft het aanbrengen van PV panelen nu minder verbetering op het label?

Dat klopt, maar leidt nog steeds wel tot een flinke verbetering.

Hoe vul je 106 graden als watertemperatuur van een Quooker in?

Het is mogelijk om met een waarde van 106 als ‘watertemperatuur voorraadvat testresultaten’ te werken. Wanneer de software, na het invoeren van 106, de melding geeft of u de waarde wilt aanpassen aan het maximum, klikt u op ‘Nee’.
Er wordt vervolgens met 106 gerekend; de EP2 score verandert hierbij minimaal ten opzichte van 99.

Hoe vul ik een kwaliteitsverklaring van warmtepomp op ventilatieretourlucht in?

Er zijn kwaliteitsverklaringen voor warmtepomp op ventilatieretourlucht voor Tapwater en voor Verwarming. Hoe je deze invult, lees je in dit document.

Training

Verzorgt Vabi ook trainingen met Vabi EPA?

Voor trainingen verwijzen we je graag door naar een van onze opleidingspartners die de software training combineren met het verplichte examen voor energie adviseurs en inspecteurs. Voor meer informatie, zie webpagina over Vabi EPA NTA8800 trainingen.