Algemeen


Afmeting wand is onjuist, 'omliggende' constructiedikte(s) en grootte wand geven een conflict of punten liggen heel dicht op elkaar.

Het lukt Vabi Elements niet om de inhoud van deze ruimte juist te berekenen. Om deze reden berekent Vabi Elements de inhoud op basis van de getekende hart-op-hart afmetingen, exclusief de wanddikten. Normaliter neemt Vabi Elements de dikten van de toegepaste constructies mee met de berekening van de inhoud. De inhoud wordt dus minder nauwkeurig berekend als deze melding optreedt. Vabi Software is bezig de berekening te verbeteren, zodat deze foutmelding in de toekomst minder voorkomt.

De oppervlakten van de deelvlakken zijn verkleind, zodat ze in de constructie passen.

Bij dit bericht wordt de bijbehorende ruimte vermeld. Wanneer de oppervlakte van het raam groter is dan de binnenoppervlakte van de constructie waar het raam zich in bevindt, wordt de totale oppervlakte van het raam gelijk getrokken aan de binnenoppervlakte van deze constructie. Het raam kan immers niet groter zijn dan het vlak waar het raam zich in bevindt. Aangezien Vabi Elements dit raamoppervlak aanpast, geeft hij hier een melding over.

Raam ... in ruimte ... kan niet worden gesplitst in een kozijn en een glasvlak. 100% glas wordt toegepast.

Deze foutmelding komt voor als er een glasvlak te klein is om te kunnen doorrekenen. Dit glasvlak kan bijvoorbeeld te smal zijn. Zoek dit glasvlak op in de geometrie en verwijder dit glasvlak als je de berekening wilt laten slagen.

Voorbeeld van een te klein raam, namelijk de blauwe streep. Dit raam heeft een te kleine hoogte om er een kozijn in te kunnen zetten.

Verwarmingsbatterij te groot, vermogen verwarmingsbatterij wordt aangepast.

In het bericht staat wat het ingevulde vermogen was (oud) was en naar welk vermogen het is aangepast (nieuw).

De ruimte heeft een verwarming in de vloer, wand of plafond, maar geen enkele constructie in de ruimte bevat een thermisch actieve laag.

Bij dit bericht wordt de bijbehorende ruimte vermeld. Er is in die ruimte vloer-, wand- of plafondverwarming opgegeven, maar er is geen constructie of materiaallaag Thermisch actief gemaakt. Dit kun je oplossen door een constructie in de desbetreffende ruimte (bepaald via het bouwkundig sjabloon) Thermisch actief te maken.

Afgifte in constructie verwarming, opgegeven vermogen ... , berekende max. vermogen ... W/m2; er wordt gerekend met het max. vermogen.
Het vermogen wordt gecontroleerd op fysische mogelijkheden. Voor een betonkernactivering (verwarming én koeling in de vloer) wordt de verwarmingscapaciteit bepaald aan de hand van het opgegeven koelvermogen. Wanneer het fysisch haalbare vermogen lager ligt dan het opgegeven vermogen, houdt de software het fysisch haalbare vermogen als max. vermogen aan.

Aantal orientaties NIOR is groter dan toegestaan, namelijk NIOR = 10. MAXOR = 8. Subroutine worent.for.

Deze melding verschijnt wanneer een ruimte uit meer vlakken bestaat dan mogelijk is. Deze melding is door Vabi Software inmiddels opgelost. Indien je deze foutmelding krijgt, dien je direct contact op te nemen met de Vabi Software helpdesk.

U kunt de schrijfvergrendeling niet ophalen met de leesvergrendeling.

Deze foutmelding heeft te maken met de rechten die Elements nodig heeft om te kunnen opslaan en berekeningen te maken. Controleer dus of je toegang hebt tot de betreffende mappen. Elements als administrator uitvoeren kan een oplossing zijn. Deze foutmelding kan ook voorkomen in het geval een (windows) update op de achtergrond wordt uitgevoerd. Wacht in dat geval de update af en start je computer en Elements opnieuw op.

Wij hebben alle meldingen verzameld in bijgaand bestand. Dit is een bestand dat nog verder ontwikkeld wordt, dus deze versie is een concept versie.

Concept overzicht alle meldingen

Warmteverlies


Berekening 'Warmteverlies' is geslaagd.

De warmteverliesberekening is met succes voltooid. Je kunt nu de resultaten bekijken. De andere berichten kunnen inconsistenties in de resultaten van de berekening geven. Kijk vooralsnog goed naar de overige foutmeldingen, ondanks dat de berekening goed is gegaan.

Berekening 'Warmteverlies' is mislukt.

De warmteverlies berekening is niet voltooid. De andere foutmeldingen in de lijst kunnen aangeven waarom de warmteverliesberekening niet doorgerekend kan worden.

De ruimte wordt doorgerekend volgens ISSO 57.

Bij dit bericht wordt de bijbehorende ruimte vermeld. Dit is een melding om te informeren dat de betreffende ruimte hoger is dan 4 meter. Om deze reden zal deze ruimte volgens ISSO 57 doorgerekend worden en rekent hij met een Reductie voor circulatievoud.

Bij ruimten volgens ISSO 57 industrie kan geen qv,10-waarde toegepast worden. Er moet een infiltratievoud ingevoerd worden in het sjabloon ventilatie. Een infiltratievoud van 0,2 wordt toegepast.

Melding ter informatie dat voor de ruimte die volgens ISSO 57 industrie doorgerekend wordt, geen infiltratie is opgegeven. ISSO 57 industrie werkt niet met een qv,10-waarde. Voor deze ruimte dien je onder Warmteverlies een eigen infiltratie in te voeren.

De ventilatie in de ruimte voldoet niet aan het Bouwbesluit. Er wordt extra lucht van buiten toegevoerd.

Bij dit bericht wordt de bijbehorende ruimte vermeld. Het onder Ventilatie opgegeven ventilatiedebiet van deze ruimte voldoet niet aan de ventilatie-eis van het bouwbesluit. De ventilatie-eis moet te allen tijde voldoen aan het bouwbesluit, vandaar dat Vabi Elements het verschil tussen de ventilatie-eis en de opgegeven ventilatie direct van buiten toevoert.

Aangezien dit restant lucht van buiten betreft, wordt het ventilatieverlies groter.

Berekening temperatuur onverwarmde ruimte niet correct (warmtebalans). De ruimte grenst waarschijnlijk alleen aan onverwarmde ruimten.

Bij dit bericht wordt de bijbehorende ruimte vermeld. Indien een onverwarmde ruimte alleen aan onverwarmde ruimten grenst, krijgt deze ruimte geen warmte. Hierdoor is de berekening van een warmteverlies voor deze ruimte niet mogelijk.

In ruimte '...' moet de bron ventilatielucht via het ventilatiesysteem bepaald worden, als men voor een ventilatiedebiet volgens het Bouwbesluit kiest.

Bij dit bericht wordt de bijbehorende ruimte vermeld. In het ventilatiesjabloon kan ‘bron ventilatielucht wordt bepaald uit’ niet op ‘Ruimte-eigenschappen’ gezet worden, als het ventilatiedebiet via het bouwbesluit bepaald wordt. Zet deze ‘bron ventilatielucht wordt bepaald uit’ op ‘ventilatiesysteem’ of ‘ruimtetype en ventilatiesysteem’ of geef het ventilatiedebiet zelf op.

De qᵥ10 waarde voor infiltratie is te laag of te hoog in combinatie met het ventilatiesysteem.

De maximale qv,10 waarde wordt aangehouden ; een qv,10 waarde van 2,00 dm3/(s.m2 Ag).

De qv,10 waarde mag bij ventilatiesysteem A en C minimaal 1,0 zijn, en bij systeem D mag deze maximaal 1,0 zijn. Wanneer de qv,10 waarde buiten deze grenzen valt, verschijnt deze foutmelding, en zal de qv,10 waarde naar het ongunstigste geval aangepast worden. Zie ook ventilatiesjabloon van de bijbehorende ruimte.

Afgifte-apparaat '...' in ruimte '...' kan niet toegepast worden. Dit apparaat wordt overgeslagen. Zie ook emissie sjabloon '...' gebruikt voor ruimte '...'.
Hierbij wordt met emissie sjabloon het afgiftesjabloon bedoeld. U hebt in deze ruimte meer Afgifte-apparaten opgegeven dan het rekenmodel aankan. Het rekenmodel staat maar één verwarmingsapparaat toe. Dit betekent dat het eerste verwarmingsapparaat meegenomen wordt in de berekening, en de laatst ingevoerde afgifte-apparaten in de lijst niet meegenomen worden.

Koellast


Berekening 'Koellast' is geslaagd.

De koellastberekening is met succes voltooid. Je kunt nu de resultaten bekijken. De andere berichten kunnen inconsistenties in de resultaten van de berekening geven. Kijk vooralsnog goed naar de overige foutmeldingen, ondanks dat de berekening goed is gegaan.

Bepaling van het voelbaar vermogen personen is niet mogelijk volgens tabel 1 NEN 5067, er wordt gerekend met 60 % voelbaar
De warmteafgifte personen kan wat betreft het voelbare gedeelte op een eenvoudige manier worden opgegeven in %.
Standaard wordt hier 60% aangehouden, maar dit percentage kan ook worden aangepast.
Wordt echter een aantal personen opgegeven, in combinatie met clo-waarde en metabolisme, wordt het voelbare percentage bepaald aan de hand van tabel 1.
Zoals je kunt zien in tabel 1, kan bij sportbeoefening of zware sportbeoefening de clo-waarde worden gebruikt van 0.2.
Wordt echter een hogere clo waarde opgegeven (wij controleren vanaf 0.3) dan is dit volgens de tabel niet mogelijk en kan het percentage voelbaar niet bepaald worden aan de hand van de tabel.
Wij houden dan de standaard waarde aan. Ook de temperatuur van de ruimte wordt bij de controle meegenomen, zoals is aangegeven in de tabel.

Berekening 'Koellast' is mislukt.

De koellastberekening is niet voltooid. De andere foutmeldingen in de lijst kunnen aangeven waarom de koellastberekening niet doorgerekend kan worden.

Gebouwsimulatie


Berekening 'Gebouwsimulatie' is geslaagd.

De gebouwsimulatieberekening is met succes voltooid. Je kunt nu de resultaten bekijken. De andere berichten kunnen inconsistenties in de resultaten van de berekening geven. Kijk vooralsnog goed naar de overige foutmeldingen, ondanks dat de berekening goed is gegaan.

Berekening 'Gebouwsimulatie' is mislukt.

De gebouwsimulatieberekening is niet voltooid. De andere foutmeldingen in de lijst kunnen aangeven waarom de gebouwsimulatie niet doorgerekend kan worden.

Programma stopt - Subroutine pschrom.f. Dry Bulb Temperature in K negatief.

Deze melding heeft te maken met een te hoog vochtgehalte in een ruimte. Dit kan worden veroorzaakt door een te kort of geen ventilatie met behandelde lucht, een hoge persoonsbelasting of veel infiltratie (vochtige buitenlucht). Wij raden dan aan om hier de invoergegevens op te controleren.

Het regelvertrek voor de luchtbehandeling is niet correct opgegeven. Voor het regelvertrek wordt nu de eerste ruimte aangehouden.

Bevochtiging, ontvochtiging, voorwaardelijke nachtverwarming en voorwaardelijke nachtkoeling hebben een regelvertrek nodig. Indien dit regelvertrek niet is bepaald, dan neemt Vabi Elements de eerst ingevoerde ruimte als regelvertrek. Dit is tevens de ruimte op de eerste rij van de tabel onder Ruimten.

Regelen op ATG - niet consistente invoer. IREGLC is niet consistent met IATG.

Regelen op ATG wordt niet ondersteund voor jouw project. Indien je deze foutmelding krijgt, dien je direct contact op te nemen met de Vabi Software helpdesk.

Afgifteapparaat '...' van ruimte '...' wordt genegeerd in de berekening, omdat het maximum aantal apparaten al is bereikt.

U hebt in deze ruimte meer Afgifte-apparaten opgegeven dan het rekenmodel aankan. Het rekenmodel staat maar maximaal twee afgifteapparaten toe, ongeacht het type afgifte-apparaat. Dit betekent dat de eerste twee afgifte-apparaten meegenomen worden in de berekening, en de laatst ingevoerde afgifte-apparaten in de lijst niet meegenomen worden.

De gebouwsimulatie is afgesloten door een mappingfout: Mechanical supply without air flow.

Er is een luchtbehandeling en/of VAV opgegeven, maar geen ventilatiedebiet. Je dient een juist ventilatiedebiet in te geven in het ruimtesjabloon Ventilatie. De oorzaak kan ook zijn dat er een verkeerd sjabloon is gekoppeld onder Ruimten.

Climate data for climate '…' for building simulation are not available.

De klimaatbestanden die geselecteerd zijn in het door te rekenen project zijn niet juist geïnstalleerd. Bekijk de pagina Importeer klimaatbestanden om zelf een klimaatbestand te importeren.

De ruimte heeft geen inhoud.

Door de dikte van de constructies (wanden, plafonds) blijft er geen interne ruimte over.

Als je warmteverlies hebt, kan je deze doorrekenen en de ruimtes sorteren op volume, zodat je kan zien welke ruimte het betreft.

Als je geen warmteverlies hebt, bedenk welke ruimte het zou kunnen betreffen (waarschijnlijk een van de kleinere ruimtes in het getekende gebouw).

In deze complexe ruimte gebeurt de berekening van de zichtfactoren voor de comfortkubus op eenvoudige wijze.

In sommige ruimtes kan het gebeuren dat de comfortkubus niet geplaatst kan worden in de ruimte. Om dit te voorkomen wordt de comfortkubus/comfortpunt op eenvoudigere manier geplaatst.

In het geometrie scherm kan je handmatig het comfortpunt in een ruimte plaatsen.

De gebouwsimulatie is afgesloten door een mappingfout: Ruimte heeft meer dan 1 bronnen in constructie.

Het is niet mogelijk om in het afgiftesjabloon apparaten te combineren die een “bron in constructie” nodig hebben. Dus bijvoorbeeld vloerverwarming, vloerkoeling en een koelplafond. Er kan maar één van deze drie in een afgiftesjabloon worden toegepast. Ze zijn wel te combineren met andere afgifteapparaten. Een 4 pijps klimaatplafond heeft géén bron in constructie nodig.


Terug naar Resultaten