Onderwerpen binnen :

Lineaire koudebruggen

De tabel Lineaire koudebruggen onder Eigenschappen toont een tabel met lineaire koudebruggen die in het project aanwezig zijn. Deze tabel is standaard niet gevuld.

Deze tabel moet worden ingevuld wanneer:

 • voor een EPG berekening is gekozen en bij Projectgegevens-Projectinstellingen Ψ-waarden (koudebrug) voor transmissie: Uitgebreid;
 • voor een gebouwsimulatieberekening is gekozen.

Zone

 • EPG

De kolom zone geeft de zone waarvoor de lineaire koudebrug wordt opgegeven. De zones worden aangemaakt onder ‘Eigenschappen’ en ‘Zones’. De zone kan zowel een rekenzone betreffen maar ook een aangrenzende onverwarmde ruimte of serre (AOR of AOS).

Ruimte

 • Gebouwsimulatie

De kolom ruimte geeft de ruimte aan waarvoor de lineaire koudebrug wordt opgegeven.

Lengte

In de kolom lengte wordt de lengte van de lineaire koudebrug in meters ingegeven. De koudebrug kan grenzen aan de buitenlucht (voor de bepaling van de directe warmteverlies coëfficiënt volgens par 6.1 NEN 1068:2012), grenzen aan het grondpakket (voor de bepaling van het stationair warmteverlies via de grond volgens par 7.3 NEN 1068:2012) of grenzen aan een onverwarmde ruimte of serre (voor de bepaling van de warmteverlies coëfficiënt via onverwarmde ruimten volgens hoofdstuk 8 NEN 1068:2012).

Omschrijving

In de kolom omschrijving geef je een omschrijving van de lineaire koudebrug welke ook wordt opgenomen in de rapportages.

Aansluiting

In de kolom aansluiting heb je de volgende keuzemogelijkheden:

 • Buitenlucht: opgave van een lineaire koudebrug grenzend aan de buitenlucht;
 • Grond/kelder: opgave van een lineaire koudebrug voor de begane grondvloer (perimeter) grenzend aan het grondpakket (direct op grond al dan niet boven een luchtlaag en vloeren boven een onverwarmde kelder);
 • Kruipruimte: opgave van een lineaire koudebrug voor de begane grondvloer (perimeter) grenzend aan de kruipruimte; voor de kruipruimte verschijnt een extra invoerveld voor de opgave van de ventilatieopeningen van de kruipruimte.
  De perimeter betreft de lengte van de randen van vloerdelen die grenzen aan de buitenlucht of aan een onverwarmde ruimte buiten de thermische schil.
  Zie voor een visuele weergave van lineaire koudebruggen figuur 3 en figuren 9, 10 en 11 van NEN 1068:2012. Voor aangrenzende onverwarmde ruimten zijn dit de figuren 13 a en b.
 • Onverwarmde ruimte: opgave van een lineaire koudebrug grenzend aan onverwarmde ruimte of serre.
Zijn er voor de rekenzone lineaire koudebruggen opgegeven grenzend aan grond, onverwarmde kelder of kruipruimte maar in de rekenzone zijn geen vloeren opgegeven grenzend aan een grond, onverwarmde kelder of kruipruimte, worden de lineaire koudebruggen buiten beschouwing gelaten.
Wanneer er meerdere onverwarmde ruimten of serres grenzen aan de zone waarvoor de lineaire koudebrug is opgegeven dient de zone in meerdere zones gesplitst te worden. De berekening gebruikt standaard de eerste onverwarmde zone welke hij tegenkomt.

Ψ

In de kolom Ψ geeft je de waarde van de lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt (Psi waarde) van de lineaire koudebrug. In bijlage G NEN 1068:2012 zijn verschillende forfaitaire waarden voor de lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt gegeven.

ε

De kolom ε geeft de oppervlakte van de ventilatieopeningen per meter omtreklengte van de kruipruimte in m2/m. Indien deze niet bekend is kan een waarde van 0,0012 m2/m worden aangehouden.

Opgave van de oppervlakte van de ventilatieopeningen is alleen mogelijk als bij Aansluiting is gekozen voor Kruipruimte.

Filters

Bij elke kolom in de tabel Lineaire koudebruggen is een filterknop zichtbaar. Wanneer een filter actief is, licht deze knop op . Door de filterknoppen kunnen per kolom keuzes gemaakt worden elke koudebruggen in de tabel zichtbaar zijn. Hierdoor kunnen diverse overzichten van soorten koudebruggen gemakkelijk zichtbaar gemaakt worden. Bij elke kolom is de mogelijkheid een filter te kiezen uit de lijst of zelf een filter te definiëren.

Oriëntatie

 • Gebouwsimulatie

Spreekt voor zich: de oriëntatie. Keuzes uit Noord, Noordoost, Oost, Zuidoost, Zuid, Zuidwest, West, Noordwest.


Terug naar Eigenschappen