Leidingnet

Voorblad
Op het voorblad komen diverse invoergegevens van het blad Algemeen terug: Omschrijving, Projectnummer, Projectnaam en Technicus. Verder wordt ook de datum van de berekening afgedrukt. Deze gegevens worden tevens op iedere volgende pagina als Koptekst afgedrukt.

Titelpagina
Op de titelpagina komen diverse invoergegevens van het blad stelsels terug: al deze gegevens worden in Stelselgegevens besproken.

Stelsel weergave
Hier wordt een weergave van het stelsel en eventueel aangesloten subtakken weergegeven. De geplaatste apparaten worden met de nummers aangegeven en ook afsluiters, overigen en geplaatste hulpstukken vind je in de weergave terug. De leidingnummers worden bij de leidingen geplaatst. Onder het stelsel wordt de benaming afgedrukt. Indien de retour separaat is getekend dan zal deze ook separaat afgebeeld worden.

Invoer

Hier wordt, per leiding, de invoer weergegeven. Er zijn diverse kolommen:

 • nr – het nummer van de leiding
 • naam – eventueel de ingevoerde naam van de leiding
 • subtak – als de leiding zich in een subtak bevindt het nummer van de subtak
 • komt van – leidingnummer waar betreffende leiding op aangesloten is
 • Al – aantal leidingen dat volgt op de betreffende leiding
 • aftak – nummer van geselecteerde aftakking (T-90, T-45, enz)
 • app no – apparaatnummer dat geselecteerd is uit de databank
 • aantal – aantal keer dat betreffend apparaat op dit punt is aangesloten (normaal 1x)
 • Q kg/s – massastroom (in kg/s) of warmtestroom (in Watt)
 • lengte totaal – totaal lengte van de leiding
 • afmeting nr – indien voor een vastgelegde diameter is gekozen het nummer van de afmeting
 • afmeting mm – indien voor een vastgelegde diameter is gekozen de inwendige diameter van de afmeting
 • grens nr – de voor deze leiding gekozen begrenzing, default volgens stelsel met hierin snelheid, drukval en materiaal
 • Omg tmp – de omgevingstemperstuur indien deze afwijkt van de default, benodigd voor het berekenen van de afkoeling bij verwarming (of opwarming bij koeling)
 • isolatie dik – de dikte van de toegepaste isolatie
 • isolatie lng – de lengte van het geisoleerd deel van de leiding (normaal gelijk aan totaal)
 • isolatie lbda – de lambda waarde van de isolatie
 • stat hgt – de statische hoogte van de leiding (opgegeven of getekend, mits er bij stelselgegevens is aangegeven dat deze meegerekend dient te worden)
 • hlp – totaal aantal hulpstukken (bochten, ventielen e.d.)

In deze kolommen worden alle invoergegevens weergegeven.

Na het blad/de bladen met invoergegevens volgt een overzicht van de hulpstukken. Hierin staan de bochten, T-stukken en de kleppen die zijn toegepast per leiding. Het totaal aantal per leiding was al vermeld bij de invoergegevens.

Uitvoer
In de uitvoer vind je eenvoudig de berekende systeemdruk terug: deze wordt bovenin vermeld (11045Pa; de som van de vetgedrukte waarden: 2786+142+2401+2019+2810+887). Maar ook het totale debiet: dit is de hoeveelheid in kg/s in de eerste leiding (0.227kg/s).

Verder worden hier per leiding in een aantal kolommen de resultaten weergegeven.

 • nr – het nummer van de leiding
 • naam – eventueel de ingevoerde naam van de leiding
 • subtak – als de leiding zich in een subtak bevindt, het nummer van de subtak; een subtak kan meerdere keren gebruikt zijn
 • app no – apparaatnummer dat geselecteerd is uit de databank
 • Q kg/s – massastroom (in kg/s) of warmtestroom (in Watt). Een toevoeging “!” duidt erop dat het apparaat continue is, een “*” hoort bij de keuze tapwater, ketel heeft geen toevoeging.
 • lengte – totaal lengte van de leiding
 • stat hgt – de statische hoogte van de leiding (opgegeven of getekend, mits er bij stelselgegevens is aangegeven dat deze meegerekend dient te worden)
 • V m/s – de snelheid in de leiding; als deze tussen haakjes staat is de snelheid hoger dan volgens de begrenzing toegestaan (bij door de gebruiker opgelegde diameters)
 • druk Pa/m – de weerstand van het betreffende leidingdeel in Pa/m
 • afmeting nr – het nummer van de toegepaste afmeting
 • afmeting mm – de inwendige diameter van de toegepaste afmeting
 • afmeting codering – de tekst die bij de toegepaste afmeting hoort
 • drukval berekend –  totaal drukverlies inclusief appendages, hulpstukken e.d. (zie deelresultaten) van dit leidingdeel
 • inregel Pa – de druk die “weggeregeld” dient te worden; bij het eindpunt van de zwaarste tak is dit 0Pa (indien er geen vastgelegde opvoerhoogte is opgegeven in stelselgegevens)
 • stand klep – indien een inregelafsluiter gekozen is in de leiding wordt hier de stand van de klep weerggegeven; hier kan ook een tekst worden weergegeven:
  “klein” weg te regelen druk valt niet in het bereik van de klep: een grotere doorlaat moet worden gekozen (grotere Kv-waarden)
  “groot”weg te regelen druk valt niet in het bereik van de klep: een kleinere doorlaat moet worden gekozen (kleinere Kv-waarden)
  “fout” van deze klep is bij de berekende diameter geen gegevens in het bestand te vinden
  “open” de klep in de zwaarste tak hoeft niet ingeregeld te worden, dus in geheel geopende stand
 • fijn inr. – geeft aan hoeveel de geselecteerde stand afwijkt van de berekende stand, negatief (-) geeft aan hoeveel er teveel doorgelaten wordt, positief (+) de te weinig doorgelaten hoeveelheid. M.a.w. hoeveel procent de betreffende stand afwijkt t.o.v. voorgaande stand (-) of volgende stand (+)
 • Kvs – als er een autoriteit is geplaatst in de leiding wordt hier de benodigde Kvs waarde opgegeven; naar aanleiding van deze waarde kan een klep geselecteerd worden en kan een berekening met déze klep worden gemaakt (autoriteit weer verwijderen/op overslaan zetten)
 • aut – als er een autoriteit is geplaatst in de leiding wordt hier de berekende autoriteit opgegeven

Indien er bij stelselgegevens voor de installatiesoort aanvoer en retourleiding is gekozen dan wordt onder de tabel aangegeven of de waarden voor aanvoer of voor retour zijn.

Vanaf versie 11.00 zijn er een aantal kolommen toegevoegd (voor aangesloten apparaten)

 • Lengte m – sommatie van alle leidinglengtes vanaf de pomp tot op deze gebruiker
 • Tpm – de opgetelde leidingverliezen tot op de gebruiker gedeeld door genoemde lengte
 • TpB – opgetelde drukverliezen door de bochten in de leidingen tot op de gebruiker
 • TpT – opgetelde drukverliezen door de T-stukken tot op de gebruiker

In het voorbeeld project zien we dat de zwaarste tak (t/m leiding 16) een totale lengte (toevoer + retour) heeft van 33,4+1,2+23,4+23,8+19,8+11,6=113,2m. De opgetelde leidingverliezen 1345+1345+72+72+1166+1166+959+959+1022+1022+226+226=9580Pa delen door deze 113,2m levert inderdaad 84,6Pa/m. Bochten zitten er niet in dit deel. En er zijn 4 T-stukken in de toevoer en dus ook 4 T-stukken in de retour: 0+0+6-9+2+12+1+11+2=32Pa

Deeluitvoer
In de deelresultaten wordt bovenaan de pagina nogmaals de berekende systeem druk herhaald, maar tevens wordt hier de retourtemperatuur vermeld.

Ook hier worden per leidingdeel resultaten opgesomd in diverse kolommen.

 • nr – het nummer van de leiding
 • naam – eventueel de ingevoerde naam van de leiding
 • app no – apparaatnummer dat geselecteerd is uit de databank
 • Q kg/s – massastroom (in kg/s) of warmtestroom (in Watt)
 • V m/s – de snelheid in de leiding; als deze tussen haakjes staat is de snelheid hoger dan volgens de begrenzing toegestaan (bij door de gebruiker opgelegde diameters)
 • druk totaal kPa – de druk aan het begin van dit leiding deel (gezien vanuit de afnemers)
 • druk leid – het drukverlies door weerstand in de leiding
 • hoogte kPa – het drukverlies (of -winst) door de statische hoogte van de leiding (keuze in stelselgegevens)
 • druk zeta – druk verlies door appendages
 • druk aftak – drukverlies door aftakkingen/T-stukken
 • druk app – drukverlies door het afgifteapparaat
 • druk klep – drukverlies door een geplaatste klep
 • einddruk – de druk die “over” is ter plaatse van het apparaat
 • Temp Gr.C – de temperatuur aan het begin van de leiding (gezien vanuit de afnemers)

Er worden kolommen weergegeven voor de toevoer en kolommen weergegeven voor de retour.

De optelling van de kolommen zeta, aftak, app, klep en einddruk is de waarde die in de resultaten per leiding wordt weergegeven (de som is 887Pa, de waarde die in de resultaten bij leiding 16 vermeld is):

En per leiding geldt dat de waarde in druk totaal de optelling is van druk totaal van de voorgaande leiding en de som van leid, hoogte, zeta, aftak, app, klep, eind van de vorige leiding:

Weergave diameters
Als er voor Stelsel weergave is gekozen dan is het mogelijk om ook Weergave diameters in de uitvoer te bekijken.

Hier wordt een weergave van het stelsel en eventueel aangesloten subtakken weergegeven. De geplaatste apparaten worden met de nummers aangegeven en ook afsluiters, overigen en geplaatste hulpstukken vind je in de weergave terug. De coderingen van de berekende diameters worden bij de leidingen geplaatst. Zelf aangewezen afmetingen worden in groen weergegeven. Een subtak die meerdere keren gebruikt wordt kan afwijkende resultaten geven, dan zijn de coderingen in rood weergegeven. De zwaarste tak wordt “vet” gedrukt. Onder het stelsel wordt de benaming afgedrukt. Indien de retour separaat is getekend dan zal deze ook separaat afgebeeld worden.

Materialen
Hier wordt een materiaalstaat gegenereerd. Per toegepaste afmeting worden hier de lengten opgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt in leidingen mét isolatie en zonder isolatie. Ook de totale lengte wordt vermeld. De totale oppervlakte wordt weergegeven: handig voor het bepalen van de m² isolatie cq schilderwerk. En de waterinhoud van de leidingen staat op deze pagina. Handig voor het bepalen van liters glycol. Er zijn zelfs gebruikers die hiermee de hoeveelheid koelmiddel in freonsystemen bepalen.

Verder wordt er ook een overzicht gegenereerd van alle appendages: bochten, T-stukken, Overig, kleppen e.d. Ook de afmetingen worden weergegeven.

In de module leidingnet wordt, indien er inregelafsluiters toegepast zijn, ook een overzicht gegenereerd van de toegepaste regelafsluiters.

En als laatste worden ook alle toegepaste afgifte-apparaten nog op een rijtje gezet:

Afmetingen
De keuze afmetingen dient echt aangevinkt te worden om alle afmetingen die in het project aanwezig zijn weer te geven in de uitvoer.

Verklarende tekst
De keuze verklarende tekst dient echt aangevinkt te worden om in de uitvoer ook een tekstuele uitleg op te laten nemen van de gebruikte afkortingen boven de tabellen.

Meldingen tijdens het rekenen
Tijdens het rekenen kunnen meldingen gegenereerd worden. Hieronder een overzicht van veel voorkomende meldingen.

Melding Oplossing
Afmeting niet te bepalen in ***** De afmetingen aanwezig in het projecten zijn niet toepasbaar binnen de toegestane begrenzing: check of de aanwezige afmetingen van de gekozen materiaalsoort groot genoeg zijn; check of er niet per ongeluk te veel capaciteit bij de afnemers opgegeven is. Tip: definieer bij de leidingen die in deze melding genoemd worden zelf een afmeting door middel van [shift] [linkermuisknop] en kijk wat er dán gebeurt.
Afmetingen zijn nog niet ingevoerd Check of er in het blad invoeren wel definities aanwezig zijn bij afmetingen
Begrenzing is nog niet ingevoerd Check of in het blad stelsels wel een begrenzing is geselecteerd
Fout in geometrie (***) leiding ** en ** bevatten beiden doorgaande stroom Er is in de geometrie een fout ontstaan waardoor de software de stromen niet goed kan bepalen. Dit is op te lossen door in de geometrie de betreffende tak te verplaatsen, door te rekenen en weer terug te plaatsen. Mocht dit niet lukken dan kunt u het project (zowel de .prj file als de .dic file) naar ons (UO@vabi.nl) toesturen om het probleem op te lossen.
Subtak ** kan niet als stelsel worden doorgerekend Alleen een (hoofd)stelsel kan worden doorgerekend. Ga naar het blad stelsels en zorg dat het door te rekenen stelsel geen subtak is. Het vinkje kan ook tijdelijk worden uitgezet om het stelsel door te rekenen en daarna weer aangezet.
**** afsluiter in leiding *** niet te bepalen in deze afmeting De opgegeven KV waarden/afmetingen in combinatie met de berekende leidingdiameter vallen niet binnen het gewenste regelbereik. Check of de gekozen afsluiter wel in de juiste maat aanwezig is en of deze de juiste Kv-waarden bevat. In de rapportage komt de tekst “fout” te staan bij de regelafsluiter.
Aanvoerleidingen zijn nog niet ingevoerd Check of er in het scherm tekenen een stelsel aanwezig is, en of er leidingen “op overslaan” staan (tussen [])
In ****stelsel heeft 1 apparaat/ hebben ** apparaten geen aanvoerleiding Er is in het scherm stelsel gekozen voor installatiesoort “aanvoer en retourleiding” maar in het tekenscherm zijn de afnemers niet op zowel de toevoer als de retour gekoppeld (groen)
Retourleidingen zijn nog niet ingevoerd Er is in het scherm stelsel gekozen voor installatiesoort “aanvoer en retourleiding” maar in het tekenscherm is de retour nog niet getekend of staan de leidingen op overslaan (tussen [])
Temperatuur Maximum afloeling overschreden Bij stelselgegevens wordt een waarde opgegeven voor max dT systeem. Deze waarde wordt overschreden. Dus het water koelt verder af dan opgegeven. Oplossing: max dT systeem verhogen of meer/betere isolatie aanbrengen. De melding houdt overigens de berekening niet tegen.

Luchtkanalen


Voorblad
Op het voorblad komen diverse invoergegevens van het blad Algemeen terug: Omschrijving, Projectnummer, Projectnaam en Technicus. Verder wordt ook de datum van de berekening afgedrukt. Deze gegevens worden tevens op iedere volgende pagina als Koptekst afgedrukt.

Titelpagina
Op de titelpagina komen diverse invoergegevens van het blad stelsels terug: al deze gegevens worden in Stelselgegevens besproken.

Stelsel weergave
Hier wordt een weergave van het stelsel en eventueel aangesloten subtakken weergegeven. De geplaatste apparaten worden met de nummers aangegeven en ook geluiddempers, overigen en geplaatste hulpstukken vind je in de weergave terug. De kanaalnummers worden bij de kanalen geplaatst. Onder het stelsel wordt de benaming afgedrukt.

Invoer

Hier wordt, per kanaal, de invoer weergegeven. Er zijn diverse kolommen:

 • nr – het nummer van de leiding
 • naam – eventueel de ingevoerde naam van de leiding
 • subtak – als de leiding zich in een subtak bevindt het nummer van de subtak
 • komt van – leidingnummer waar betreffende leiding op aangesloten is
 • Ak – aantal kanalen dat volgt op het betreffende kanaal
 • aftak – nummer van geselecteerde aftakking (B=bocht, T=T-stuk, K=kruisstuk; (d) wil zeggen default is toegepast)
 • app no – roosternummer
 • aantal – aantal keer dat betreffend rooster op dit punt is aangesloten (normaal 1x)
 • Q m³/h – debiet (in m³/h)
 • lengte totaal – totaal lengte van de leiding
 • afmeting A – indien voor een vastgelegde afmeting is gekozen de hoogte (A) of de diameter van de afmeting
 • afmeting B – indien voor een vastgelegde afmeting is gekozen de breedte (B) van de afmeting
 • grens nr – de voor dit kanaal gekozen begrenzing, default volgens stelsel met hierin snelheid, drukval en materiaal
 • iso – de dikte van de toegepaste isolatie
 • hulpstuk – een toegewezen hulpstuk: demper, klep
 • oor afst – voor een roosteraansluiting dient bij een geluidberekening afstand tot oor ingevuld te worden.

Na het blad/de bladen met invoergegevens volgt, indien van toepassing, een overzicht van de hulpstukken. Hierin staan de dempers, kleppen en overigen die zijn toegepast per kanaal.

Uitvoer
In de uitvoer vind je eenvoudig de berekende systeemdruk terug: deze wordt bovenin vermeld (187,3Pa; som van de vetgedrukte getallen 26,4+17,2+67,5+13,4+19+16,6+17+10,3)). Maar ook het totale debiet: dit is de hoeveelheid in m³/h in het eerste kanaal (2400m³/h).

Verder worden hier per kanaal in een aantal kolommen de resultaten weergegeven.

 • nr – het nummer van het kanaal
 • naam – eventueel de ingevoerde naam van het kanaal
 • subtak – als het kanaal zich in een subtak bevindt, het nummer van de subtak; een subtak kan meerdere keren gebruikt zijn
 • app no – roosternummer dat geselecteerd is
 • Q m³/h – massastroom (in m³/h)
 • lengte – totaal lengte van het kanaal
 • afmeting A mm – de hoogte/diameter van de toegepaste afmeting
 • afmeting B mm – de breedte van de toegepaste afmeting
 • V m/s – de snelheid in het kanaal; als deze tussen haakjes staat is de snelheid hoger dan volgens de begrenzing toegestaan (bij door de gebruiker opgelegde afmetingen)
 • druk Pa/m – de weerstand van het betreffende kanaal in Pa/m
 • drukval berekend –  totaal drukverlies inclusief appendages, hulpstukken e.d. (zie deelresultaten) van dit kanaal
 • inregel Pa – de druk die “weggeregeld” dient te worden; bij het eindpunt van de zwaarste tak is dit 0Pa (indien er geen vastgelegde opvoerhoogte is opgegeven in stelselgegevens)
 • sv – afkorting voor sigaarvorm, hiermee geeft het programma aan dat er met een kleinere afmeting volstaan kan worden, ontstaat bij het vastzetten van een kanaalafmeting.

Deeluitvoer

In de deelresultaten wordt bovenaan de pagina nogmaals de berekende systeem druk herhaald.

Ook hier worden per kanaal resultaten opgesomd in diverse kolommen.

 • nr – het nummer van het kanaal
 • naam – eventueel de ingevoerde naam van het kanaal
 • app no – roosternummer dat geselecteerd is
 • Q m³/h – massastroom (in m³/h)
 • Lek m³/h – afhankelijk van de in stelselgegevens opgegeven luchtdichtheidsklasse wordt er een luchthoeveelheid extra gerekend: de lekverliezen
 • V m/s – de snelheid in het kanaal; als deze tussen haakjes staat is de snelheid hoger dan volgens de begrenzing toegestaan (bij door de gebruiker opgelegde afmetingen)
 • druk totaal Pa – de druk aan het begin van dit kanaal deel (gezien vanuit de afnemers)
 • druk kanaal – het drukverlies door weerstand in het kanaal
 • druk zeta – druk verlies door zeta hulpstukken (demper, klep, overig)
 • druk aftak – drukverlies door aftakkingen (X-stuk, T-stuk, bocht of verloop)
 • druk appen. – drukverlies door hulpstukken (demper, klep, overig)
 • einddruk – de opgegeven drukval: voordruk bij de roosters

De optelling van de kolommen zeta, aftak, aftak, appen en einddruk is de waarde die in de resultaten per kanaal wordt weergegeven (de som is 39,5Pa, de waarde die in de resultaten bij kanaal 21 vermeld is):

En per kanaal geldt dat de waarde in druk totaal de optelling is van druk totaal van het voorgaande kanaal en de som van van de kolommen zeta, aftak, druk appen en einddruk van het vorige kanaal:

Weergave diameters

Als er voor Stelsel weergave is gekozen dan is het mogelijk om ook Weergave diameters in de uitvoer te bekijken.

Hier wordt een weergave van het stelsel en eventueel aangesloten subtakken weergegeven. De geplaatste rosters worden met de nummers aangegeven en ook geluiddempers, overigen en geplaatste hulpstukken vind je in de weergave terug. De coderingen van de berekende afmetingen worden bij de kanalen geplaatst. Zelf aangewezen afmetingen worden in groen weergegeven. Een subtak die meerdere keren gebruikt wordt kan afwijkende resultaten geven, dan zijn de coderingen in rood weergegeven. De zwaarste tak wordt “vet” gedrukt. Onder het stelsel wordt de benaming afgedrukt.

Geluid

Op het blad resultaten geluidberekening wordt van ieder kanaal de geluidgegevens weergegeven Bovenaan de bladzijde wordt nog de geluidproductie van de ventilator benoemd.

De kolommen die hier aanwezig zijn:

 • nr – het nummer van het kanaal
 • naam – eventueel de ingevoerde naam van het kanaal
 • app numm – roosternummer dat geselecteerd is
 • Q m³/h – massastroom (in m³/h)
 • V m/s – de snelheid in het kanaal; als deze tussen haakjes staat is de snelheid hoger dan volgens de begrenzing toegestaan (bij door de gebruiker opgelegde afmetingen)
 • geluidvermogenniveau Lw (dB) per octaafband 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000
 • dB(A) – geluidniveau per kanaal
 • Vertrek numm – als het kanaal een rooster bevat dat meegenomen wordt in de geluidberekening dan wordt hier het vertreknummer weergegeven

Deelgeluid

In het blad deelresultaten wordt voor ieder kanaal zowel de geluidproduktie als de geluiddemping per oktaafband weergegeven.

Vertrekuitvoer

De berekening geluid in vertrekken geeft van ieder gedefinieerd vertrek per rooster de gegevens weer. Per vertrek wordt bovenaan het soort, het volume en de opgegeven nagalmtijd (óf geluidabsorptie in m² Sabine, keuze bij invoer van het rooster, vertrek) vermeld. Per vertrek wordt onderaan naast het totale geluidniveau in dB(A) ook de eis vermeld zodat direct duidelijk is of dit vertrek aan de gestelde eis voldoet.

De hier opgenomen kolommen:

 • rooster nr – het nummer van het rooster
 • naam – eventueel de ingevoerde naam van het rooster
 • Q m³/h – massastroom (in m³/h)
 • V m/s – de snelheid in het aansluitkanaal; als deze tussen haakjes staat is de snelheid hoger dan volgens de begrenzing toegestaan (bij door de gebruiker opgelegde afmetingen)
 • netto opp. – het opgegeven netto oppervlak van het roster
 • Pa – de voordruk van het rooster
 • positie – 1, 2, 3 of 4
 • afst oor – de opgegeven afstand tot oor (opgave in aansluitkanaal)
 • Per octaafband het geluidniveau Lw 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000

Materialen
Hier wordt een materiaalstaat gegenereerd. Per toegepaste afmeting worden hier de lengten opgenomen. Het oppervlakte per afmeting wordt vermeld, de lengte die uitwendig cq inwendig geïsoleerd is. De waarde voor uitgeslagen kanaaloppervlakken rond kanaal wordt hier vermeld. En indien isolatie toegepast is worden hier de m² isolatie vermeld.

Verder wordt er ook een overzicht gegenereerd van alle appendages: bochten, T-stukken, Overig, kleppen, Dempers e.d. Ook de afmetingen worden weergegeven.

En als laatste worden ook alle toegepaste roosters nog op een rijtje gezet:

Afmetingen
De keuze afmetingen dient echt aangevinkt te worden om alle afmetingen die in het project aanwezig zijn weer te geven in de uitvoer.

Verklarende tekst
De keuze verklarende tekst dient echt aangevinkt te worden om in de uitvoer ook een tekstuele uitleg op te laten nemen van de gebruikte afkortingen boven de tabellen.

Meldingen tijdens het rekenen
Tijdens het rekenen kunnen meldingen gegenereerd worden. Hieronder een overzicht van veel voorkomende meldingen.

Melding Oplossing
Afmeting niet te bepalen in ***** De afmetingen aanwezig in het projecten zijn niet toepasbaar binnen de toegestane begrenzing: check of de aanwezige afmetingen van de gekozen materiaalsoort groot genoeg zijn; check of er niet per ongeluk te veel capaciteit bij de afnemers opgegeven is. Tip: definieer bij de leidingen die in deze melding genoemd worden zelf een afmeting door middel van [shift] [linkermuisknop] en kijk wat er dán gebeurt.
Afmetingen zijn nog niet ingevoerd Check of er in het blad invoeren wel definities aanwezig zijn bij afmetingen
Begrenzing is nog niet ingevoerd Check of in het blad stelsels wel een begrenzing is geselecteerd
Fout in geometrie (***) leiding ** en ** bevatten beiden doorgaande stroom Er is in de geometrie een fout ontstaan waardoor de software de stromen niet goed kan bepalen. Dit is op te lossen door in de geometrie de betreffende tak te verplaatsen, door te rekenen en weer terug te plaatsen. Mocht dit niet lukken dan kunt u het project (zowel de .prj file als de .dic file) naar ons (UO@vabi.nl) toesturen om het probleem op te lossen.
Subtak ** kan niet als stelsel worden doorgerekend Alleen een (hoofd)stelsel kan worden doorgerekend. Ga naar het blad stelsels en zorg dat het door te rekenen stelsel geen subtak is. Het vinkje kan ook tijdelijk worden uitgezet om het stelsel door te rekenen en daarna weer aangezet.
afstand tot oor is nog niet opgegeven in kanaal * berekening geluid vertrek kan niet gemaakt worden In het aansluitkanaal van het rooster moet voor de geluidberekening de afstand tot het oor worden ingevuld. Ga naar het scherm invoeren, kies voor kanalen, maak het betreffende kanaal actief en vul de waarde voor afstand tot oor in. Tip bladeren door de overige kanalen kan met [PgUp] en [PgDn]
er zijn geen roosters opgegeven Er is in het blad invoeren nog geen rooster aangemaakt (of staat op overslaan [ voor de regel, zet dit uit met de button onder aan de pagina
kanaal *: Afmeting niet te bepalen Genoemd kanaal is niet te bepalen binnen de opgegeven begrenzing qua vorm, materiaal, zoekgebied, of snelheid/drukval
kanalen zijn nog niet ingevoerd Er is nog geen stelsel getekend
rooster ** in kanaal ** bestaat niet Op betreffend kanaal is nog geen rooster gekoppeld (of staat op overslaan). Ga naar het scherm invoeren en koppel een rooster aan het kanaal [shift][linkermuisknop]
ventilator is nog niet opgegeven berekening geluid kan niet gemaakt worden Deze melding wijst erop dat er nog geen ventilator is gekoppeld, ga naar het scherm stelsel en definieer de ventilator. Of zet het vinkje bij geluidberekening uit indie het niet de bedoeling was om ook een geluidberekening te maken
volume vertrek is nog niet opgegeven in rooster * berekening geluid vertrek kan niet gemaakt worden Het betreffende rooster is gekoppeld aan een vertrek waar nog geen volume is opgegeven. Ga naar invoeren, dubbelklik op het nummer van het rooster in de linkerlijst en vul bij onder het gekozen vertrek het volume in

Tapwater


Voorblad
Op het voorblad komen diverse invoergegevens van het blad Algemeen terug: Omschrijving, Projectnummer, Projectnaam en Technicus. Verder wordt ook de datum van de berekening afgedrukt. Deze gegevens worden tevens op iedere volgende pagina als Koptekst afgedrukt.

Titelpagina
Op de titelpagina komen diverse invoergegevens van het blad stelsels terug: al deze gegevens worden in Stelselgegevens besproken.

Stelsel weergave
Hier wordt een weergave van het stelsel en eventueel aangesloten subtakken weergegeven. De geplaatste apparaten worden met de nummers aangegeven en ook boilers, overigen en geplaatste hulpstukken vind je in de weergave terug. De leidingnummers worden bij de leidingen geplaatst. Onder het stelsel wordt de benaming afgedrukt.

Invoer

Hier wordt, per leiding, de invoer weergegeven. Er zijn diverse kolommen:

 • nr – het nummer van de leiding
 • naam – eventueel de ingevoerde naam van de leiding
 • subtak – als de leiding zich in een subtak bevindt het nummer van de subtak
 • komt van – leidingnummer waar betreffende leiding op aangesloten is
 • Al – aantal leidingen dat volgt op de betreffende leiding
 • srt – apparaat type:
  TE – Tapeenheid
  BSH – Brandslanghaspel
  SE – Spoelkraaneenheid
  CV – Continu verbruik
  WRM – warmtapwater
  ONT – ontspanning
  NOD – Noodoogdouche
  NGD – Noodgelaatdouche
  NPD – Noodplensdouche
  HWA – Hemelwaterafvoer
  LOZ – Lozingtoestel
  B – Bocht
  V – Verloop
  T – T-stuk
 • app no – apparaatnummer dat geselecteerd is uit de databank
 • aantal – aantal keer dat betreffend apparaat op dit punt is aangesloten (normaal 1x)
 • Q min – massastroom (in l/min, in TE of in SE)
 • lengte m – totaal lengte van de leiding
 • afm – vaste diameter (nummer databank en inwendige afmeting)
 • grens nr – de voor deze leiding gekozen begrenzing, default volgens stelsel met hierin snelheid en materiaal
 • isolatie dik x lng – afwijkende isolatiedikte cq lengte
 • stat hgt m – statische hoogte
 • extra kPa – opgegeven extra kPa in de leiding, bijvoorbeeld bij een drukverhoger negatief
 • WW –  toegepaste warmtapwaterbereider
 • Typo – Het nummer van de toegepaste typologie (rekenregels uit ISSO 55)
 • F fractie – gelijktijdigheid toegepast in deze leiding
 • S fractie – gelijktijdigheid toegepast vanaf opvolgende leiding (vanuit afnemer gezien)
 • DH factor – keuze voor opbouw of inbouw
 • hlp – totaal aantal hulpstukken (bochten, overigen e.d.)

In deze kolommen worden alle invoergegevens weergegeven.

Na het blad/de bladen met invoergegevens volgt een overzicht van de hulpstukken. Hierin staan de bochten en overigen die zijn toegepast per leiding. Het totaal aantal per leiding was al vermeld bij de invoergegevens.

Uitvoer

In de uitvoer vind je eenvoudig de berekende systeemdruk terug: deze wordt bovenin vermeld (436.988kPa; de som van de vetgedrukte waarden: 1.13+194.45+43.07+46.37+10.73+8.25+6.71+5.15+356+14.87+102.7). Maar ook het totale debiet: dit is de hoeveelheid in kg/s in de eerste leiding (0.79kg/s).

Verder worden hier per leiding in een aantal kolommen de resultaten weergegeven.

 • nr – het nummer van de leiding
 • naam – eventueel de ingevoerde naam van de leiding
 • app no – apparaatnummer dat geselecteerd is uit de databank
 • tap srt – TE – Tapeenheid; BSH – Brandslanghaspel; SE – Spoelkraaneenheid; CV – Continu verbruik; NOD – Noodoogdouche; NGD – Noodgelaatdouche; NPD – Noodplensdouche
 • Q inv – ingevoerde massastroom (in l/min, in TE of in SE)
 • voord min – minimale voordruk bij het apparaat
 • lengte – totaal lengte van de leiding
 • hgt – de statische hoogte van de leiding (opgegeven of getekend)
 • druk kPa – extra drukval in kPa
 • Qm kg/s – gestapelde massastroom (in kg/s)
 • form nr – nummer maatgevende formule geldig voor betreffende leiding zie formules maximum moment-volumestroom
 • kPa/m – de drukval per meter leiding
 • diameter mm – de inwendige diameter van de toegepaste afmeting
 • codering – de tekst die bij de toegepaste afmeting hoort
 • dP ber kPa –  totaal drukverlies inclusief appendages, hulpstukken e.d. (zie deelresultaten) van dit leidingdeel
 • voord kPa – berekende voordruk (druk totaal + voordruk extra)
 • ms – in deze kolom wordt een * geplaatst indien er niet voldaan wordt aan de snelheidsbegrenzing
 • wachttijd ber – de berekende wachttijd in seconden aan het betreffende apparaat
 • wachttijd max – de opgegeven maximum wachttijd in seconden

Deeluitvoer

In de deelresultaten wordt bovenaan de pagina nogmaals de berekende systeem druk herhaald.

Ook hier worden per leidingdeel resultaten opgesomd in diverse kolommen.

 • nr – het nummer van de leiding
 • naam – eventueel de ingevoerde naam van de leiding
 • app no – apparaatnummer dat geselecteerd is uit de databank
 • Q kg/s – massastroom (in kg/s)
 • V m/s – de snelheid in de leiding; als deze tussen haakjes staat is de snelheid hoger dan volgens de begrenzing toegestaan (bij door de gebruiker opgelegde diameters)
 • druk totaal kPa – de druk aan het begin van dit leiding deel (gezien vanuit de afnemers)
 • leid kPa – het drukverlies door weerstand in de leiding
 • hoogte kPa – het drukverlies (of -winst) door de statische hoogte van de leiding
 • druk aftak – drukverlies door aftakkingen/T-stukken
 • druk appendages – drukverlies door hulpstukken
 • voordruk/extra – minimale voordruk bij het apparaat + extra weerstand in kPa
 • over kPa – druk die over is bij het apparaat (0 bij zwaarste tak, indien geen vaste opvoerhoogte bij stelsel is opgegeven)
 • W cq K – leiding is onderdeel van Warm water of Koud water
 • aantal TE – het aantal tapeenheden
 • aantal SE – het aantal spoelkraaneenheden
 • TV – indien is gekozen voor een rekenregel, de verekening op de tapeenheden
 • RR – toepassing van rekenregels

De optelling van de kolommen leid, hoogte, druk aftakking, druk appendages en voordruk is de waarde die in de resultaten per leiding wordt weergegeven (de som is 194.45kPa, de waarde die in de resultaten bij leiding 2 vermeld is):

En per leiding geldt dat de waarde in druk totaal de optelling is van druk totaal van de voorgaande leiding en de som van leid, hoogte, aftak, app, voordruk van de vorige leiding:

Na de tabel wordt een overzicht gegenereerd van alle TE koud, SE, BSH, CV (continu verbruik) koud en DG (douchegroep) koud.

Uitvoer nood
De berekening resultaten met noodvoorziening wordt alleen gemaakt indien er daadwerkelijk noodvoorzieningen zoals BSH brandslanghaspels of nood-/oogdouches aanwezig zijn. In de uitvoer nood vind je eenvoudig de berekende systeemdruk in de noodsituatie terug: deze wordt bovenin vermeld (171.679kPa; de som van de vetgedrukte waarden: 3.92+13.64+1.88+152.24). Maar ook het totale debiet: dit is de hoeveelheid in kg/s in de eerste leiding (1.12kg/s). Dit debiet dient overeen te komen met de in de MMV (stelselgegevens) begrensde waarde inclusief de opgegeven bijtelling van het “gewone” tapwater.

Verder worden hier per leiding in een aantal kolommen de resultaten weergegeven.

 • nr – het nummer van de leiding
 • naam – eventueel de ingevoerde naam van de leiding
 • app no – apparaatnummer dat geselecteerd is uit de databank
 • tap srt – TE – Tapeenheid; BSH – Brandslanghaspel; SE – Spoelkraaneenheid; CV – Continu verbruik; NOD – Noodoogdouche; NGD – Noodgelaatdouche; NPD – Noodplensdouche
 • Q inv – ingevoerde massastroom (in l/min, in TE of in SE)
 • voord min – minimale voordruk bij het apparaat
 • lengte – totaal lengte van de leiding
 • hgt – de statische hoogte van de leiding (opgegeven of getekend)
 • druk kPa – extra drukval in kPa
 • Qm kg/s – gestapelde massastroom (in kg/s)
 • form nr – nummer maatgevende formule geldig voor betreffende leiding zie formules maximum moment-volumestroom
 • kPa/m – de drukval per meter leiding
 • diameter mm – de inwendige diameter van de toegepaste afmeting
 • codering – de tekst die bij de toegepaste afmeting hoort
 • dP ber kPa –  totaal drukverlies inclusief appendages, hulpstukken e.d. (zie deelresultaten) van dit leidingdeel
 • voord kPa – berekende voordruk (druk totaal + voordruk extra)
 • ms – in deze kolom wordt een * geplaatst indien er niet voldaan wordt aan de snelheidsbegrenzing
 • wachttijd ber – de berekende wachttijd in seconden aan het betreffende apparaat (uiteraard nvt in de noodsituatie)
 • wachttijd max – de opgegeven maximum wachttijd in seconden (uiteraard nvt in de noodsituatie)

Deeluitvoer nood

In de deelresultaten nood wordt bovenaan de pagina nogmaals de berekende systeem druk met noodvoorziening herhaald.

Ook hier worden per leidingdeel resultaten opgesomd in diverse kolommen.

 • nr – het nummer van de leiding
 • naam – eventueel de ingevoerde naam van de leiding
 • app no – apparaatnummer dat geselecteerd is uit de databank
 • Q kg/s – massastroom (in kg/s)
 • V m/s – de snelheid in de leiding; als deze tussen haakjes staat is de snelheid hoger dan volgens de begrenzing toegestaan (bij door de gebruiker opgelegde diameters)
 • druk totaal kPa – de druk aan het begin van dit leiding deel (gezien vanuit de afnemers)
 • leid kPa – het drukverlies door weerstand in de leiding
 • hoogte kPa – het drukverlies (of -winst) door de statische hoogte van de leiding
 • druk aftak – drukverlies door aftakkingen/T-stukken
 • druk appendages – drukverlies door hulpstukken
 • voordruk/extra – minimale voordruk bij het apparaat + extra weerstand in kPa
 • over kPa – druk die over is bij het apparaat (0 bij zwaarste tak, indien geen vaste opvoerhoogte bij stelsel is opgegeven)
 • W cq K – leiding is onderdeel van Warm water of Koud water (in noodsituatie alijd K)
 • aantal TE – het aantal tapeenheden
 • aantal SE – het aantal spoelkraaneenheden
 • TV – indien is gekozen voor een rekenregel, de verekening op de tapeenheden
 • RR – toepassing van rekenregels

De optelling van de kolommen leid, hoogte, druk aftakking, druk appendages en voordruk is de waarde die in de resultaten per leiding wordt weergegeven (de som is 152.2kPa, de waarde die in de resultaten bij leiding 2 vermeld is):

En per leiding geldt dat de waarde in druk totaal de optelling is van druk totaal van de voorgaande leiding en de som van leid, hoogte, aftak, app, voordruk van de vorige leiding:

Weergave diameters

Als er voor Stelsel weergave is gekozen dan is het mogelijk om ook Weergave diameters in de uitvoer te bekijken.

Hier wordt een weergave van het stelsel en eventueel aangesloten subtakken weergegeven. De geplaatste apparaten worden met de nummers aangegeven en ook boilers, overigen en geplaatste hulpstukken vind je in de weergave terug. De coderingen van de berekende diameters worden bij de leidingen geplaatst. Zelf aangewezen afmetingen worden in groen weergegeven. Een subtak die meerdere keren gebruikt wordt kan afwijkende resultaten geven, dan zijn de coderingen in rood weergegeven en voorzien van !. De zwaarste tak wordt “vet” gedrukt. Onder het stelsel wordt de benaming afgedrukt.

Uitvoer circulatie

De berekening circulatieresultaten wordt alleen gemaakt indien er gebruik gemaakt wordt van circulatieleidingen. Hier wordt in de geometrie een circulatiepomp voor aangebracht. In de uitvoer circulatie vind je eenvoudig de berekende waterhoeveelheid voor het circulatiesysteem terug: dit is de hoeveelheid qcirc in l/s in de eerste leiding (0.096l/s).

Bovenaan wordt de gemiddelde temperatuur vermeld en vanaf versie 11.0 wordt ook de leiding met de laagste temperatuur benoemd.

Overigens dient voor de opvoerhoogte de deelresultaten geraadpleegd te worden.

Verder worden hier per circulatieleiding in een aantal kolommen de resultaten weergegeven.

 • nr – het nummer van de leiding
 • naam – eventueel de ingevoerde naam van de leiding
 • type – hier wordt met ww aangegeven dat de leiding tevens behoort tot het warmtapwaternet of met cir dat de leiding alleen voor circulatie bedoeld is
 • lengte – totaal lengte van de leiding
 • Dinw mm – inwendige diameter van de leiding
 • Duit mm – uitwendige diameter van de leiding
 • Diso mm – dikte van de isolatie (standaard de default waarde vanuit stelselgegevens)
 • Ub W/mK – warmtedoorgangscoëfficiënt van de leiding
 • temp °C – de temperatuur aan het einde in de leiding
 • P W – het warmteverlies van de leiding, het totaal van deze kolom zal als extra vermogen door de boiler geleverd deienen te worden
 • qcirc l/s – het debiet in de leiding
 • vcirc – de snelheid in de leiding, deze mag niet boven de bij stelselgegevens aangegeven waarde komen
 • een * in de laatste kolom geeft aan dat de diameter zelf is gekozen/vastgezet

Deeluitvoer circulatie
De berekening circulatieresultaten wordt alleen gemaakt indien er gebruik gemaakt wordt van circulatieleidingen. Hier wordt in de geometrie een circulatiepomp voor aangebracht. In de deeluitvoer circulatie vind je eenvoudig bovenaan de berekende opvoerhoogte terug (17.0kPa).

Overigens dient voor het debiet de resultaten circulatie geraadpleegd te worden.

Verder worden hier per circulatieleiding in een aantal kolommen de resultaten weergegeven.

 • nr – het nummer van de leiding
 • naam – eventueel de ingevoerde naam van de leiding
 • type – hier wordt met ww aangegeven dat de leiding tevens behoort tot het warmtapwaternet of met cir dat de leiding alleen voor circulatie bedoeld is
 • lengte – totaal lengte van de leiding
 • PaTotaal Pa – de druk op het einde van de leiding
 • R Pa/m – de drukval per meter leiding
 • 1XR Pa – drukval door inwendige wandruwheid leiding
 • hulpstuk Pa – drukval via berekende zeta voor T-stuk, bocht of verloop
 • overig Pa – extra drukval, opgegeven bij hulpstukken (type, overig) of leidinggegevens
 • inregel Pa – de druk die de klep moet wegregelen (indien geplaatst), deze wordt dus alleen bij aansluitingen op een circulatiering weergegeven

Materialen

Hier wordt een materiaalstaat gegenereerd. Per toegepaste afmeting worden hier de lengten opgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt in leidingen mét isolatie en zonder isolatie. Ook de totale lengte wordt vermeld. De totale oppervlakte wordt weergegeven: handig voor het bepalen van de m² isolatie cq schilderwerk. En de waterinhoud van de leidingen staat op deze pagina. Er zijn zelfs gebruikers die hiermee de hoeveelheid koelmiddel in freonsystemen bepalen.

 

Verder wordt er ook een overzicht gegenereerd van alle appendages: bochten, T-stukken, Overig, kleppen e.d. Ook de afmetingen worden weergegeven.

 

 

En als laatste worden ook alle toegepaste afnemers/tappunten nog op een rijtje gezet:

Afmetingen
De keuze afmetingen dient echt aangevinkt te worden om alle afmetingen die in het project aanwezig zijn weer te geven in de uitvoer.

Verklarende tekst
De keuze verklarende tekst dient echt aangevinkt te worden om in de uitvoer ook een tekstuele uitleg op te laten nemen van de gebruikte afkortingen boven de tabellen.

Meldingen tijdens het rekenen
Tijdens het rekenen kunnen meldingen gegenereerd worden. Hieronder een overzicht van veel voorkomende meldingen.

Melding Oplossing
Afmeting niet te bepalen in ***** De afmetingen aanwezig in het projecten zijn niet toepasbaar binnen de toegestane begrenzing: check of de aanwezige afmetingen van de gekozen materiaalsoort groot genoeg zijn; check of er niet per ongeluk te veel capaciteit bij de afnemers opgegeven is. Tip: definieer bij de leidingen die in deze melding genoemd worden zelf een afmeting door middel van [shift] [linkermuisknop] en kijk wat er dán gebeurt.
Afmetingen zijn nog niet ingevoerd Check of er in het blad invoeren wel definities aanwezig zijn bij afmetingen
Begrenzing is nog niet ingevoerd Check of in het blad stelsels wel een begrenzing is geselecteerd
Fout in geometrie (***) leiding ** en ** bevatten beiden doorgaande stroom Er is in de geometrie een fout ontstaan waardoor de software de stromen niet goed kan bepalen. Dit is op te lossen door in de geometrie de betreffende tak te verplaatsen, door te rekenen en weer terug te plaatsen. Mocht dit niet lukken dan kunt u het project (zowel de .prj file als de .dic file) naar ons (UO@vabi.nl) toesturen om het probleem op te lossen.
Subtak ** kan niet als stelsel worden doorgerekend Alleen een (hoofd)stelsel kan worden doorgerekend. Ga naar het blad stelsels en zorg dat het door te rekenen stelsel geen subtak is. Het vinkje kan ook tijdelijk worden uitgezet om het stelsel door te rekenen en daarna weer aangezet.
er zijn geen tappunten opgegeven er zijn in het scherm invoeren nog geen tappunten aanwezig
geen tappunt opgegeven in leiding ** Er zijn geen tappunten gekoppeld aan het stelse, check in de geometrie of er nog X-en aanwezig zijn ipv tappunten
warmwaterapparaat nog niet opgegeven in leiding ** De berekening mist een warmtapwaterbereider, check of deze in het invoerscherm aanwezig is en wijst het apparaat met [shift][linkermuisknop] toe

Gasleiding


Voorblad
Op het voorblad komen diverse invoergegevens van het blad Algemeen terug: Omschrijving, Projectnummer, Projectnaam en Technicus. Verder wordt ook de datum van de berekening afgedrukt. Deze gegevens worden tevens op iedere volgende pagina als Koptekst afgedrukt.

Titelpagina
Op de titelpagina komen diverse invoergegevens van het blad stelsels terug: al deze gegevens worden in Stelselgegevens besproken.

Stelsel weergave
Hier wordt een weergave van het stelsel en eventueel aangesloten subtakken weergegeven. De geplaatste apparaten worden met de nummers aangegeven en ook reduceers, afsluiters, overigen en geplaatste hulpstukken vind je in de weergave terug. De leidingnummers worden bij de leidingen geplaatst. Onder het stelsel wordt de benaming afgedrukt.

Invoer

Hier wordt, per leiding, de invoer weergegeven. Er zijn diverse kolommen:

 • nr – het nummer van de leiding
 • naam – eventueel de ingevoerde naam van de leiding
 • subtak – als de leiding zich in een subtak bevindt het nummer van de subtak
 • komt van – leidingnummer waar betreffende leiding op aangesloten is
 • Al – aantal leidingen dat volgt op de betreffende leiding
 • srt – GAS (gasformuis 0.7), VER (verwarming 1.0), WAR (warmtapwater 1.0), Bocht, T-stuk
 • app no – apparaatnummer dat geselecteerd is uit de databank
 • aantal – aantal keer dat betreffend apparaat op dit punt is aangesloten (normaal 1x)
 • bel kW – belasting van het apparaat (in kW)
 • lengte totaal – totaal lengte van de leiding
 • afmeting mm – indien voor een vastgelegde diameter is gekozen de inwendige diameter van de afmeting
 • grens nr – de voor deze leiding gekozen begrenzing, default volgens stelsel met hierin snelheid en materiaal
 • stat hgt – de statische hoogte van de leiding (opgegeven of getekend)
 • hlp – totaal aantal hulpstukken (bochten, ventielen e.d.)
 • b – leiding in bewoond bouwdeel

In deze kolommen worden alle invoergegevens weergegeven.

Na het blad/de bladen met invoergegevens volgt een overzicht van de hulpstukken. Hierin staan de bochten, T-stukken, overigen en de kleppen die zijn toegepast per leiding. Het totaal aantal per leiding was al vermeld bij de invoergegevens.

Uitvoer
In de uitvoer vind je eenvoudig de opgegeven begindruk terug: deze wordt bovenin vermeld (25 mbar); de opgegeven minimale einddruk (23,3mbar); maar ook de laagste optredende druk (23,57 mbar) onder vermelding van het leidingnummer waar deze druk optreedt: dit komt overeen met de einddruk in de zwaarste tak.

Verder worden hier per leiding in een aantal kolommen de resultaten weergegeven.

 • nr – het nummer van de leiding
 • naam – eventueel de ingevoerde naam van de leiding
 • app no – apparaatnummer dat geselecteerd is uit de databank
 • toes srt – apparaat type (gasfornuis, verwarming, warmtapwater)
 • bel inv – belasting van het apparaat (in kW)
 • voorD min – minimale voordruk bij het apparaat
 • lengte – totaal lengte van de leiding
 • bel kW – gestapelde massastroom (in kW)
 • V m/s – de snelheid van het medium in de leiding in m/s
 • mbar/m – de drukval per meter leiding, deze kan negatief zijn indien de stijgwinst door hoogte verschil groot is
 • diameter mat – berekende diameter materiaalsoort
 • diameter mm – berekende diameter inwendige diameter
 • codering – de tekst die bij de toegepaste afmeting hoort
 • dP ber mbar –  de berekende drukval over de totale leiding en/of apparaat
 • vrd mbar – berekende voordruk

Deeluitvoer

In de deelresultaten wordt bovenaan de pagina nogmaals de berekende minimale druk herhaald.

Ook hier worden per leidingdeel resultaten opgesomd in diverse kolommen.

 • nr – het nummer van de leiding
 • naam – eventueel de ingevoerde naam van de leiding
 • app no – apparaatnummer dat geselecteerd is uit de databank
 • belast m3/h – massastroom (in m3/h)
 • V m/s – de snelheid van het medium in de leiding in m/s als deze tussen haakjes staat is de snelheid hoger dan volgens de begrenzing toegestaan (bij door de gebruiker opgelegde diameters)
 • druk totaal – totale drukval (leiding, bochten, aftakking, e.a.)
 • leid mbar – drukval leiding door inwendige wandruwheid, deze kan negatief zijn indien de stijgwinst door hoogte verschil groot is
 • aftakking mbar – drukval via berekende zeta voor de aftakking (T-stuk, bocht, of verloop)
 • aftakking lng – berekende equivalente lengte voor de aftakking
 • hulpstuk mbar – drukval voor alle overige hulpstukken o.a. bochten, klep
 • hulpstuk lng – berekende equivalente lengte voor het hulpstuk
 • hoogte mbar – berekende drukval voor stijgwinst correctie

De optelling van de kolommen leid, druk aftakking, druk hulpstuk verminderd met de stijgwinst is de waarde die in de resultaten per leiding wordt weergegeven (de som is 24,64mbar, de waarde die in de resultaten bij leiding 2 vermeld is):

Weergave diameters

Als er voor Stelsel weergave is gekozen dan is het mogelijk om ook Weergave diameters in de uitvoer te bekijken.

Hier wordt een weergave van het stelsel en eventueel aangesloten subtakken weergegeven. De geplaatste apparaten worden met de nummers aangegeven en ook reduceers, afsluiters, overigen en geplaatste hulpstukken vind je in de weergave terug. De coderingen van de berekende diameters worden bij de leidingen geplaatst. Zelf aangewezen afmetingen worden in groen weergegeven. Een subtak die meerdere keren gebruikt wordt kan afwijkende resultaten geven, dan zijn de coderingen in rood weergegeven. De zwaarste tak wordt “vet” gedrukt. Onder het stelsel wordt de benaming afgedrukt.

Materialen

Hier wordt een materiaalstaat gegenereerd. Per toegepaste afmeting worden hier de lengten opgenomen.  De totale oppervlakte wordt weergegeven: handig voor het bepalen van de m² isolatie cq schilderwerk. En de inhoud van de leidingen staat op deze pagina. Er zijn zelfs gebruikers die hiermee de hoeveelheid koelmiddel in freonsystemen bepalen.

Verder wordt er ook een overzicht gegenereerd van alle appendages: bochten, T-stukken, Overig, kleppen e.d. Ook de afmetingen worden weergegeven.

En als laatste worden ook alle toegepaste apparaten nog op een rijtje gezet:

Afmetingen
De keuze afmetingen dient echt aangevinkt te worden om alle afmetingen die in het project aanwezig zijn weer te geven in de uitvoer.

Verklarende tekst
De keuze verklarende tekst dient echt aangevinkt te worden om in de uitvoer ook een tekstuele uitleg op te laten nemen van de gebruikte afkortingen boven de tabellen.

Meldingen tijdens het rekenen
Tijdens het rekenen kunnen meldingen gegenereerd worden. Hieronder een overzicht van veel voorkomende meldingen.

Melding Oplossing
Afmeting niet te bepalen in ***** De afmetingen aanwezig in het projecten zijn niet toepasbaar binnen de toegestane begrenzing: check of de aanwezige afmetingen van de gekozen materiaalsoort groot genoeg zijn; check of er niet per ongeluk te veel capaciteit bij de afnemers opgegeven is. Tip: definieer bij de leidingen die in deze melding genoemd worden zelf een afmeting door middel van [shift] [linkermuisknop] en kijk wat er dán gebeurt.
Afmetingen zijn nog niet ingevoerd Check of er in het blad invoeren wel definities aanwezig zijn bij afmetingen
Begrenzing is nog niet ingevoerd Check of in het blad stelsels wel een begrenzing is geselecteerd
Fout in geometrie (***) leiding ** en ** bevatten beiden doorgaande stroom Er is in de geometrie een fout ontstaan waardoor de software de stromen niet goed kan bepalen. Dit is op te lossen door in de geometrie de betreffende tak te verplaatsen, door te rekenen en weer terug te plaatsen. Mocht dit niet lukken dan kunt u het project (zowel de .prj file als de .dic file) naar ons (UO@vabi.nl) toesturen om het probleem op te lossen.
Subtak ** kan niet als stelsel worden doorgerekend Alleen een (hoofd)stelsel kan worden doorgerekend. Ga naar het blad stelsels en zorg dat het door te rekenen stelsel geen subtak is. Het vinkje kan ook tijdelijk worden uitgezet om het stelsel door te rekenen en daarna weer aangezet.
leidingen zijn nog niet ingevoerd er zijn nog geen leidingen getekend, of ze staan op “overslaan”
er zijn geen toestellen opgegeven Check in het scherm invoeren of er wel toestellen zijn aangemaakt, en of deze gekoppeld zijn. Zijn er nog ergens vierkantjes met een X erin? Of staat het toestel op “overslaan”
toestel * in leiding * niet opgegeven Check in het scherm invoeren of er wel toestellen zijn aangemaakt, en of deze gekoppeld zijn op de aangegeven leiding. Of staat het toestel op “overslaan”

VWA/HWA

Voorblad
Op het voorblad komen diverse invoergegevens van het blad Algemeen terug: Omschrijving, Projectnummer, Projectnaam en Technicus. Verder wordt ook de datum van de berekening afgedrukt. Deze gegevens worden tevens op iedere volgende pagina als Koptekst afgedrukt.

Titelpagina
Op de titelpagina komen diverse invoergegevens van het blad stelsels terug: al deze gegevens worden in Stelselgegevens besproken.

Stelsel weergave
Hier wordt een weergave van het stelsel en eventueel aangesloten subtakken weergegeven. De geplaatste apparaten worden met de nummers aangegeven en ook overigen en geplaatste hulpstukken vind je in de weergave terug. De leidingnummers worden bij de leidingen geplaatst. Onder het stelsel wordt de benaming afgedrukt.

Invoer

Hier wordt, per leiding, de invoer weergegeven. Er zijn diverse kolommen:

 • nr – het nummer van de leiding
 • naam – eventueel de ingevoerde naam van de leiding
 • subtak – als de leiding zich in een subtak bevindt het nummer van de subtak
 • komt van – leidingnummer waar betreffende leiding op aangesloten is
 • Al – aantal leidingen dat volgt op de betreffende leiding
 • aftak Srt – T  (T-stuk) B (bocht)
 • aftak – nummer van geselecteerde aftakking
 • app no – apparaatnummer dat geselecteerd is
 • aantal – aantal keer dat betreffend apparaat op dit punt is aangesloten (normaal 1x)
 • Q m – massastroom (in l/min, in TE of in SE) of de tekst “ONTSPAN”
 • lengte m – totaal lengte van de leiding
 • afmeting nr – indien voor een vastgelegde diameter is gekozen de inwendige diameter van de afmeting
 • grens nr – de voor deze leiding gekozen begrenzing, default volgens stelsel met hierin snelheid, drukval en materiaal
 • red – reductie van de ontwerpdiameter bij apparaat-aansluiting
 • hlp – totaal aantal hulpstukken (bochten e.d.)

In deze kolommen worden alle invoergegevens weergegeven.

Na het blad/de bladen met invoergegevens volgt een overzicht van de hulpstukken. Hierin staan de bochten, T-stukken en de overigendie zijn toegepast per leiding. Het totaal aantal per leiding was al vermeld bij de invoergegevens.

Uitvoer
In de uitvoer vind je eenvoudig de berekende afmetingen terug: deze worden per leiding vermeld. Maar ook het totale debiet: dit is de hoeveelheid in kg/s in de eerste leiding (4.3kg/s).

Verder worden hier per leiding in een aantal kolommen de resultaten weergegeven.

 • nr – het nummer van de leiding
 • naam – eventueel de ingevoerde naam van de leiding
 • toestel nr – apparaatnummer dat geselecteerd is
 • toestel srt – apparaat type (TE – BSH, SE, CV, LOZ, ND, HWA)
 • Q inv – ingevoerde massastroom (in l/min, in TE of in SE)
 • leid Srt – leidingtype (AL – aansluitleiding; VL – verzamelleiding; GL – grondleiding; SL – standleiding; HWA – hemelwaterstandleiding; OL – ontspanningsleiding)
 • lengte – totaal lengte van de leiding
 • Qm kg/s – gestapelde massastroom (in kg/s)
 • drukval kPa – extra drukval in kPa
 • lengte equi. –
 • diameter mat –  materiaalsoort van de berekende diameter
 • diameter mm – de inwendige diameter van de toegepaste afmeting
 • codering – de tekst die bij de toegepaste afmeting hoort
 • afm red –  geeft een eventuele diameterreductie aan (aangeven bij leidinggegevens)
 • ontwerp mm – de referentiediameter die gebruikt is voor het bepalen van de handelsdiameter
 • fB – Invloed van bochten. Deze is afhankelijk van de gesommeerde absolute richtingsverandering en het leidingafschot. De factor is 1 als wordt voldaan aan tabel 8 uit NEN 3215. En anders 0,85
 • Chezy – De coëfficient van Chézy, benodigd om de afvoercapaciteit van een verzamelleiding te bepalen. (NEN3215, 5.3.3.1)

Een heel handig hulpmiddel is het typen van een ? in de benaming van de leiding, in de uitvoer wordt dan het nummer van de toegepaste formule weergegeven:

Als er is gekozen voor uitvoer én voor stelselweergave, dan is het mogelijk om ook Weergave diameters in de uitvoer te bekijken.

Hier wordt een weergave van het stelsel en eventueel aangesloten subtakken weergegeven. De geplaatste apparaten worden met de nummers aangegeven en ook overigen en geplaatste hulpstukken vind je in de weergave terug. De coderingen van de berekende diameters worden bij de leidingen geplaatst. Zelf aangewezen afmetingen worden in groen weergegeven. Een subtak die meerdere keren gebruikt wordt kan afwijkende resultaten geven, dan zijn de coderingen in rood weergegeven. Onder het stelsel wordt de benaming afgedrukt.

 

Materialen
Hier wordt een materiaalstaat gegenereerd. Per toegepaste afmeting worden hier de lengten opgenomen.  De totale oppervlakte wordt weergegeven: handig voor het bepalen van de m² isolatie cq schilderwerk.

Verder wordt er ook een overzicht gegenereerd van alle appendages: bochten, T-stukken, Overig, e.d. Ook de afmetingen worden weergegeven.

En als laatste worden ook alle toegepaste apparaten nog op een rijtje gezet:

Afmetingen
De keuze afmetingen dient echt aangevinkt te worden om alle afmetingen die in het project aanwezig zijn weer te geven in de uitvoer.

Verklarende tekst
De keuze verklarende tekst dient echt aangevinkt te worden om in de uitvoer ook een tekstuele uitleg op te laten nemen van de gebruikte afkortingen boven de tabellen.

Meldingen tijdens het rekenen
Tijdens het rekenen kunnen meldingen gegenereerd worden. Hieronder een overzicht van veel voorkomende meldingen.

Melding Oplossing
Afmeting niet te bepalen in ***** De afmetingen aanwezig in het projecten zijn niet toepasbaar binnen de toegestane begrenzing: check of de aanwezige afmetingen van de gekozen materiaalsoort groot genoeg zijn; check of er niet per ongeluk te veel capaciteit bij de afnemers opgegeven is. Tip: definieer bij de leidingen die in deze melding genoemd worden zelf een afmeting door middel van [shift] [linkermuisknop] en kijk wat er dán gebeurt.
Afmetingen zijn nog niet ingevoerd Check of er in het blad invoeren wel definities aanwezig zijn bij afmetingen
Begrenzing is nog niet ingevoerd Check of in het blad stelsels wel een begrenzing is geselecteerd
Fout in geometrie (***) leiding ** en ** bevatten beiden doorgaande stroom Er is in de geometrie een fout ontstaan waardoor de software de stromen niet goed kan bepalen. Dit is op te lossen door in de geometrie de betreffende tak te verplaatsen, door te rekenen en weer terug te plaatsen. Mocht dit niet lukken dan kunt u het project (zowel de .prj file als de .dic file) naar ons (UO@vabi.nl) toesturen om het probleem op te lossen.
Subtak ** kan niet als stelsel worden doorgerekend Alleen een (hoofd)stelsel kan worden doorgerekend. Ga naar het blad stelsels en zorg dat het door te rekenen stelsel geen subtak is. Het vinkje kan ook tijdelijk worden uitgezet om het stelsel door te rekenen en daarna weer aangezet.
startpunt 0 is gewist Check of er leidingen aanwezig zijn in het stelsel
er zijn geen lozingstoestellen opgegeven Check in het scherm invoeren of er wel toestellen zijn aangemaakt, en of deze gekoppeld zijn. Zijn er nog ergens vierkantjes met een X erin? Of staat het toestel op “overslaan”
Er is voor geen HWA-stelsel gekozen, er zijn echter * HWA-leidingen opgegeven Er zijn HWA leidingen maar bij stelselgegevens is het vinkje voor HWA niet aangezet, wat ook kan is dat er geen verticale aansluitleiding aanwezig is naar de daktrechter
Leiding * heeft geen drukverlies in de leiding diameter waarschijnlijk te groot Er zijn HWA leidingen maar bij stelselgegevens is het vinkje voor HWA niet aangezet, wat ook kan is dat er geen verticale aansluitleiding aanwezig is naar de daktrechter


Terug naar Rekenen