Leidingnet

Dit scherm selecteert men in het invoerscherm Invoer en wordt daar aangeklikt onder Begrenzingen . In dit scherm worden het type materiaal, de leverancier, gegevens over de afmeting, de snelheidsbegrenzingen en het zoekgebied opgegeven, geldend voor het leidingsysteem behorende bij de in het scherm Installatie algemeen opgegeven installatie. Eén leidingsysteem kan met verschillende sets begrenzingen doorgerekend worden. Per leidingdeel kan hier echter van afgeweken worden.

Dit programma kent bij Leidingnet 3 niveau’s, te bereiken met het “trappetje”   linksboven:

   • Niveau 1: wordt in vrijwel alle berekeningen gebruikt waar het gaat over een gewoon transportleidingnet;
   • Niveau 2: wordt gebruikt bij zeer speciale transportleidingen zoals warmtedistributienetten toegepast bij stadsverwarmingsprojecten waarbij zaken als aansluitwaarde, gelijktijdigheid en ontwerpdebieten per huisaansluiting aan de orde komen. Het gaat om het invoerveld Gelijktijdigheid;
   • Niveau 3: in dit niveau wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten afgifte apparaten. Een afgifte apparaat dat als Continue is gedefinieerd wordt 100% meegenomen, een afgifte apparaat dat als “Tapwater” is gedefinieerd wordt volgens een “wortel n” methode meegenomen (vergelijkbaar met de methode voor tapwater) en een op apparaat dat als “Ketel” is aangeduid wordt een gelijktijdigheid meegenomen die door de gebruiker in een separate file aangegeven kan worden en die geen maximaal aantal op te geven afnemers heeft zoals dit in niveau 2 wel op maximaal 16 afnemer gelimiteerd is. Deze file is in niveau 3 te kiezen.

In de resultaten wordt een apparaat “tapwater”met een “*” gemarkeerd en een apparaat “continue” met een “!”.

Begrenzingen worden opgegeven voor de snelheid in de leidingen en de drukval per meter leiding. Het programma zal een leidingnet dimensioneren dat indien mogelijk deze grenzen zoveel mogelijk volgt.

De eerste begrenzing (V1) is de maximumsnelheid voor kleine diameters, die in het programma standaard op 0.5 m/s is gesteld. De tweede begrenzing (V2) is de maximumsnelheid voor grote diameters. Standaard is deze op 1.0 m/s gesteld. De derde begrenzing (R1) is de drukval per meter. Deze staat standaard op 100 Pa/m. Deze standaard waarden kunnen door de gebruiker gewijzigd worden in een andere waarde. Het programma zal een leidingnet dimensioneren dat indien mogelijk tegen deze lijn ligt. Wanneer men dus hoge snelheden en een hoge Pa/m opgeeft, zal de pompdruk sterk kunnen oplopen (zie onderstaand diagram). Dit diagram geldt voor één temperatuur. Men mag dit diagram niet toepassen voor een handberekening.

Richtwaarden voor de maximale stroomsterkte en de weerstand per meter leidinglengte (Tabel 13 uit ISSO publicatie 18, Leidingnetberekening).

Lees verder:

Algemeen

Leverancier [getal]
Oproepen van het scherm Adresgegevens opdrachtgevers en leveranciers.

Zoekgebied [keuze]
Voorwaarden waaraan de leidingafmetingen moeten voldoen. Er is de keuze uit:

   • Ideaal;
   • Gunstig;
   • Ongunstig.

Eigenschappen

Afmetingen [keuze / mm]


Afmeting van alle leidingdelen.

Keuze uit:

   • Vrij;
   • <: kleiner of gelijk dan de opgegeven diameter;
   • =: gelijk aan de opgegeven diameter;
   • >: groter of gelijk dan de opgegeven diameter.

De default instelling is altijd vrij. Dit betekent dat de leidingafmetingen bepaald worden door de hierna op te geven snelheidsbegrenzingen. Als er gekozen wordt voor < kleiner, = gelijk of > groter, dan wordt in het dan verschijnende invoerveld respectievelijk de maximale afmeting, de afmeting zelf of de minimale afmeting ingevuld.

Soort (Leidingnet) [keuze]  


Er is keuze uit de volgende mogelijkheden:

   • Stalen precisie NEN 1894;
   • Naadloos st./vlam NEN 2323;
   • Koper pijp NEN 2200;
   • PVC pijp;
   • St.draad DIN 2440;
   • St.draad NEN 3257 gasbuis;
   • Polybuteen H-buis;
   • Zacht polyetheen (ZPE);
   • Hard polyetheen (HPE);
   • Vernet polyetheen (VPE);
   • Polypropeencopolymeer (PPH);
   • Polybuteen (PB);
   • ABS (DURAPIPE);
   • Multicon (MULTICON);
   • Unipipe (UNICOR);
   • Pe XB-AL-PE (MEPLA);
   • Raupink (REHAU);
   • PP-R/GF7/E (ERIKS);
   • PP-RP/GF7/E (ERIKS);
   • PP-R/GFO/E (ERIKS);
   • Overig.

Overige afmetingen [keuze]
Indien bij Afmetingen gekozen is voor <, dan is hier de mogelijkheid het programma de grotere afmetingen uit een ander materiaal te laten kiezen. Er zijn dezelfde keuzemogelijkheden als onder het invoerveld Soort.

Snelheid en drukval

Snelheid V1 [m/s]
Snelheid V1 is de maximumsnelheid voor kleine diameters, die in het programma Leidingnet default op 0,5 m/s is gesteld.

Drukval R1 [Pa/m]
Drukval per meter is de tweede begrenzing, Deze is voor het programma Leidingnet default 100 Pa/m.

Snelheid V2 [m/s]
Snelheid V2 is de maximumsnelheid voor grote diameters, die in het programma Leidingnet default op 1 m/s is gesteld.

Gelijktijdigheid

Voor het op een juiste manier dimensioneren van een warmtedistributienet (stadsverwarming, gestapelde bouw) kan voor het aansluitvermogen van de verschillende huisinstallaties een bepaalde gelijktijdigheid meegenomen worden.

Om een uitspraak te kunnen doen over de werkelijke maximale warmtevraag van woningen in de woonwijk is door de afdeling ETM van REMU een onderzoek gedaan naar de werkelijke warmtevraag in bestaande distributienetten. Hieruit is naar voren gekomen dat voor de gelijktijdigheid, betrokken op het aansluitvermogen per woning (transmissie + warmtapwater vermogen) 100% bedraagt voor de laatste twee woningen van iedere strang.

Vervolgens wordt deze gelijktijdigheidsfactor afgebouwd met telkens 5% na iedere tweede woning tot een minimale waarde van 70%. De begrenzing die via het algemene scherm aan de installatie gekoppeld is, bepaalt de gelijktijdigheidsfactoren voor de totale berekening!

In het programma zijn te wijzigen defaultwaarden ingebouwd. Afhankelijk van de ingevoerde factor wordt het aansluitvermogen per woning x factor gedaan. (invoer van vermogen bij apparaat = vermogen van woningaansluiting).

Luchtkanalen

In dit scherm worden het type materiaal, de leverancier, gegevens over de afmeting, de snelheidsbegrenzingen en het zoekgebied opgegeven, geldend voor het kanalenstelsel behorende bij de kanalen in het opgegeven stelsel. Eén kanalenstelsel kan met verschillende sets begrenzingen doorgerekend worden. Per kanaaldeel kan hier echter van afgeweken worden.

Lees verder:

Algemeen

Leverancier [getal]
Oproepen van het scherm Adresgegevens opdrachtgevers en leveranciers.

Zoekgebied [keuze]
Voorwaarden waaraan de leidingafmetingen moeten voldoen. Voor luchtkanalen wordt de verdeling aangehouden zoals aangegeven in ISSO-publicatie 17, deel 1, figuur 1 op pagina 17. Er is de keuze uit:

   • Ideaal: er mogen alleen rechthoekige kanalen worden gekozen die binnen de zwarte hokjes liggen;
   • Gunstig: er mogen alleen rechthoekige kanalen worden gekozen die binnen de grijze hokjes liggen;
   • Ongunstig; materiaal is bijvoorbeeld moeilijk te leveren, voor luchtkanalen dat alle diameters en alle A- en B-maten gekozen mogen worden

Eigenschappen

Kanaalvorm en isolatie [optie]
Vorm van het kanaaldeel. Keuze uit:

   • Rond;
   • Rechthoekig;
   • Ovaal.

Meerdere vormen kunnen tegelijk in de berekening worden meegenomen. Door het vakje achter de betreffende vorm aan te klikken, geeft men aan dat die vorm gebruikt mag worden. In het geselecteerde vakje verschijnt een vinkje. Nogmaals klikken en het vinkje verdwijnt. Klikt men geen enkel vakje aan dan mogen alle vormen gebruikt worden.

Voor elke vorm, rond, rechthoekig of ovaal, kan aangegeven worden of er geïsoleerd wordt. De isolatie per vorm geeft men op door op het lege vakje te klikken. In het vakje verschijnt een vinkje als markering. Ronde en ovale kanalen kunnen alleen uitwendig geïsoleerd worden. Dit invoergegeven wordt gebruikt om in een materiaalstaat aan te geven hoeveel isolatiemateriaal er nodig is.

Afmetingen [keuze / mm]
Afmeting van alle kanaaldelen.

Keuze uit:

   • Vrij;
   • <: kleiner of gelijk dan de opgegeven diameter;
   • =: gelijk aan de opgegeven diameter;
   • >: groter of gelijk dan de opgegeven diameter.

De default instelling is altijd vrij. Dit betekent dat de kanaalafmetingen bepaald worden door de hierna op te geven snelheidsbegrenzingen. Als er gekozen wordt voor < kleiner, = gelijk of > groter, dan wordt in het dan verschijnende invoerveld respectievelijk de maximale afmeting, de afmeting zelf of de minimale afmeting ingevuld.

Soort [keuze]

Soort toegepast kanaal. Er is keuze uit:

   • Naadloze kanalen; Staal;
   • Naadloze kanalen; Aluminium;
   • Naadloze kanalen; Kunststof;
   • Spiraal gefelste kanalen; Verzinkt staal;
   • Spiraal gefelste kanalen; Roestvast staal;
   • Met langsnaad gefelste kanalen; Verzinkt staal;
   • Met langsnaad gefelste kanalen; Roestvast staal;
   • Steenachtige kanalen; Metaal;
   • Steenachtige kanalen; Kunststof;
   • Flexibele kanalen; Metaal;
   • Flexibele kanalen; Kunststof;
   • Instortkanaal;
   • Overig.

Snelheid en drukval

Snelheid en Drukval

Begrenzingen worden opgegeven voor de snelheid in de kanalen en de drukval per meter kanaal. Het programma zal een luchtkanalensysteem dimensioneren, dat indien mogelijk deze grenzen zoveel mogelijk volgt. In het programma zijn default waarden ingebouwd die de gebruiker kan wijzigen. Bij luchtkanalen kan dus onderscheid gemaakt worden in een luchtsnelheid voor de hoofdkanalen (schacht) en de kanalen naar de vertrekken toe. Door het opgeven van de snelheidsbegrenzingen en drukval per meter, is het mogelijk om een bepaalde ontwerpmethode te kiezen.(zie ISSO 17, paragraaf 5.2).

   • Als de snelheid V1 en V2 gelijk zijn, wordt de methode van constante snelheid toegepast;
   • Wordt bij V1 het minimum (1 m/sec) en bij V2 het maximum (99.9 m/sec) opgegeven en bij R1 een bepaalde waarde, dan wordt de methode van constante wrijving toegepast;
   • Een combinatie van de hierboven genoemde methoden is de methode van geleidelijke snelheidsreductie.

Voor toe te passen luchtsnelheden zie de volgende tabel.

Het programma zal een kanaalsysteem dimensioneren, waarvan de afmetingen zo dicht mogelijk tegen de begrenzingslijn liggen. Wanneer men dus hoge snelheden en een hoge drukval neemt, zal de ventilatordruk sterk oplopen (zie onderstaand diagram). Dit diagram geldt voor één temperatuur, men mag dit diagram niet toepassen voor een handberekening.

Snelheid V1 [m/s]
De snelheid V1 is de maximum snelheid voor kleine diameters en is voor Luchtkanalen default op 1.0 m/s gesteld.

Drukval R1 [Pa/m]
De begrenzing R1 is de drukval per meter Default voor Luchtkanalen is deze 4 Pa/m.

Snelheid V2 [m/s]
De snelheid V2 is de maximum snelheid voor grote diameters/doorsneden, voor Luchtkanalen is deze default op 9.0 m/s gesteld.

Tapwater

In dit scherm worden het type materiaal, de leverancier, gegevens over de afmeting, de snelheidsbegrenzingen en het zoekgebied opgegeven, geldend voor het leidingsysteem behorende bij de in het scherm Installatie algemeen opgegeven installatie. Eén leidingsysteem kan met verschillende sets begrenzingen doorgerekend worden. Per leidingdeel kan hier echter van afgeweken worden.

Lees verder:

Algemeen

Leverancier [getal]
Oproepen van het scherm Adresgegevens opdrachtgevers en leveranciers.

Zoekgebied [keuze]
Voorwaarden waaraan de leidingafmetingen moeten voldoen. Er is de keuze uit:

   • Ideaal;
   • Gunstig;
   • Ongunstig.

Eigenschappen

Afmeting [keuze / mm]
Afmeting van alle leidingdelen.

Keuze uit:

   • Vrij;
   • <: kleiner of gelijk dan de opgegeven diameter;
   • =: gelijk aan de opgegeven diameter;
   • >: groter of gelijk dan de opgegeven diameter.

De default instelling is altijd vrij. Dit betekent dat de leidingafmetingen bepaald worden door de hierna op te geven snelheidsbegrenzingen. Als er gekozen wordt voor < kleiner, = gelijk of > groter, dan wordt in het dan verschijnende invoerveld respectievelijk de maximale afmeting, de afmeting zelf of de minimale afmeting ingevuld.

Soort [keuze]
Er is keuze uit de volgende mogelijkheden:

   • Precisie NEN 1894;
   • Draad/naadloos vlam;
   • Koper pijp NEN 2200;
   • PVC pijp;
   • Polyetheen ZPE 25/30;
   • Polyetheen (HPE 50);
   • Gietijzeren pijp 2.0;
   • Gietijzeren pijp 2.5;
   • Polypropyleen PPR;
   • Polyetheen PE;
   • Overig.

Snelheid

Snelheid [m/s]
Maximaal toegestane snelheid [m/s] van het water in het tapwaternet. Wanneer de berekende snelheid dit maximum overschrijdt, wordt er een grotere diameter gekozen, zodat de snelheid gelijk of kleiner dan de maximaal toegestane snelheid wordt.

Geluidshinder kan onder andere optreden ten gevolge van een te hoge stroomsnelheid in de leidingen. Om die reden mag de stroomsnelheid niet hoger zijn dan 2 m/s. Voor het ontwerp wordt uitgegaan van een snelheid tussen 1 en 2 m/s. Bij hoge eisen t.a.v. geluid, wordt de snelheid niet hoger gekozen dan 1 m/s. Voor woningen grenzend aan een andere woning dient als gevolg van het Bouwbesluit de stroomsnelheid maximaal 1,5 m/s te bedragen (NPR 5075).

Gasleiding

In dit scherm worden het type materiaal, de leverancier, gegevens over de afmeting, de snelheidsbegrenzingen en het zoekgebied opgegeven, geldend voor het leidingsysteem behorende bij de in het scherm Installatie algemeen opgegeven installatie. Eén leidingsysteem kan met verschillende sets begrenzingen doorgerekend worden. Per leidingdeel kan hier echter van afgeweken worden.

Lees verder:

Algemeen

Leverancier [getal]
Oproepen van het scherm Adresgegevens opdrachtgevers en leveranciers.

Zoekgebied [keuze]
Voorwaarden waaraan de leidingafmetingen moeten voldoen. Er is de keuze uit:

   • Ideaal;
   • Gunstig;
   • Ongunstig.

Eigenschappen

Afmeting [keuze / mm]
Afmeting van alle leidingdelen.

Keuze uit:

   • Vrij;
   • <: kleiner of gelijk dan de opgegeven diameter;
   • =: gelijk aan de opgegeven diameter;
   • >: groter of gelijk dan de opgegeven diameter.

De default instelling is altijd vrij. Dit betekent dat de leidingafmetingen bepaald worden door de hierna op te geven snelheidsbegrenzingen. Als er gekozen wordt voor < kleiner, = gelijk of > groter, dan wordt in het dan verschijnende invoerveld respectievelijk de maximale afmeting, de afmeting zelf of de minimale afmeting ingevuld.

Soort [keuze]
Er is keuze uit de volgende mogelijkheden:

   • Kunststofbuizen PVC-CPE;
   • Kunststofbuizen PE;
   • Nodulair gietijzer;
   • Grijsgietijzer;
   • Koper halfhard en zacht;
   • Stalen precisie;
   • Naadloos of gelast;
   • Stalen draadpijp;
   • Overig.

Snelheid en drukval

Bewoond [m/s]
Maximum snelheid in bewoonde ruimten. Hiervoor geldt een maximale gassnelheid in de leiding van 15 m/s.

Onbewoond [m/s]
Maximum snelheid in onbewoonde ruimten. Hiervoor geldt een maximale gassnelheid in de leiding van 20 m/s.

Hemel- en vuilwaterafvoer

In dit scherm worden het type materiaal, de leverancier, gegevens over de afmeting, het afschot van de VWA leiding en het zoekgebied opgegeven, geldend voor het leidingsysteem behorende bij de in het scherm Installatie algemeen opgegeven installatie. Eén leidingsysteem kan met verschillende sets begrenzingen doorgerekend worden. Per leidingdeel kan hier echter van afgeweken worden.

Lees verder:

Algemeen

Leverancier [getal]  

Oproepen van het scherm Adresgegevens opdrachtgevers en leveranciers.

Zoekgebied [keuze
Voorwaarden waaraan de leidingafmetingen moeten voldoen. Er is de keuze uit:

   • Ideaal;
   • Gunstig;
   • Ongunstig.

Eigenschappen

Afmetingen [keuze / mm


Afmeting van alle leidingdelen.

Keuze uit:

   • Vrij;
   • <: kleiner of gelijk dan de opgegeven diameter;
   • =: gelijk aan de opgegeven diameter;
   • >: groter of gelijk dan de opgegeven diameter.

De default instelling is altijd vrij. Dit betekent dat de leidingafmetingen bepaald worden door de hierna op te geven begrenzingen. Als er gekozen wordt voor < kleiner, = gelijk of > groter, dan wordt in het dan verschijnende invoerveld respectievelijk de maximale afmeting, de afmeting zelf of de minimale afmeting ingevuld.

Soort (Hemelwater, vuilwater)

Er is keuze uit de volgende mogelijkheden:

   • PVC NEN 7045;
   • PE NEN 7045;
   • ABS NEN 7012;
   • PPC BRL-K 449/02;
   • Verzinkt staal NEN 7041;
   • Gietijzer NEN 7062;
   • Overig.

Afschot

Afschot van de vuilwaterleiding bijvoorbeeld 200mm op 1 meter.


Terug naar Invoeren