Met Vabi EPA kun je conform NTA 8800 een BENG berekening maken voor een omgevingsvergunning, of energieprestatie berekenen en energielabels registreren bij EP-online. Momenteel werkt ISSO aan een maatwerkadvies berekening die gebaseerd is op de NTA 8800, tot die tijd kan de oude EPA software (EPA-U 3.52 en EPA-W 6.60) gebruikt worden voor maatwerkadvies berekeningen.

Openen monitorbestand

Vanaf versie 8.4 is het mogelijk om monitorbestand -aangemaakt met Vabi EPA NTA 8800- direct vanuit de software te openen via het menu Project.

Een monitorbestand dat gedownload wordt van EP-online bevat nog niet de vastgelegde registratiegegevens. Die worden logischerwijs pas na registratie in het EPA-bestand verwerkt. De registratiegegevens van EP-online kunnen uiteraard wel achteraf weer handmatig overgenomen worden naar het EPA-bestand.

Backup bestanden bij updates (*.bak)

Als je een *.epa projectbestand opent in een nieuwere versie dan wordt er automatisch een backup bestand aangemaakt met de extensie *.bak. Dit bestand is dan nog te openen in de oude versie. Om een .bak-bestand te openen, kan deze hernoemd worden naar *.epa. Het is ook mogelijk om het backup bestand als *.bak te openen vanuit Vabi EPA, maar dan wordt er geen nieuwe backup gemaakt mocht je het .bak-bestand in een nieuwe softwareversie openen.

Je kunt de .bak-bestanden weggooien als je het storend vindt, maar dan is het EPA-bestand eenmaal geopend en opgeslagen in een nieuwere versie niet meer te openen in de oorspronkelijke versie en kunnen de oude resultaten dus niet meer bekeken worden in de oudere versie.

Projectgegevens

Onder het hoofdmenu Algemeen vul je algemene informatie in over het project, de contactgegevens van de opdrachtgever en de adviseur.

Stap 1 - Algemeen

De projectgegevens die je hier opgeeft, bepalen de invoermogelijkheden van Installaties, Constructies en Objecten. Bijvoorbeeld de invoervelden voor Utiliteit krijg je niet te zien als je bij de projectgegevens voor Woningbouw kiest.

Algemeen - Projectgegevens

Algemeen – Projectgegevens

Objecttype

Bij Objecttype geef je aan of dit projectbestand een utiliteitsgebouw of een woning / woongebouw bevat. Is het gebouw zelf gecombineerd utiliteit en woningbouw, dan moeten er twee separate bestanden gemaakt worden. De keuze van het objecttype bepaalt of je de invoervelden van het opnameformulier van ISSO 75.1 (utiliteit) terug ziet, of de invoervelden van ISSO 82.1 (woningbouw).

Publicaties
ISSO 75.1 (methode 2020) bijlage 2
Opnameformulier behorend bij het opnameprotocol NTA 8800 u-bouw detail
ISSO 82.1 (methode 2020) bijlage 2
Opnameformulier behorend bij het opnameprotocol NTA 8800 Woningen basis- en detailopname

Bouwfase

Bij de bouwfase geef je aan in het kader waarvan een energie prestatieberekening gemaakt wordt. Is dit voor de aanvraag van een omgevingsvergunning, de oplevering van nieuwbouw, of is het voor een bestaande bouw? De bouwfase bepaald soms het niveau van de opname.

Voor een omgevingsvergunning en bij oplevering van nieuwbouw is de detailopname verplicht. Bij bestaande bouw kan de opdrachtgever kiezen voor een basisopname of detailopname.  In de volgende paragraaf meer daarover.

Opname

Bij bestaande bouw kun je een keuzen maken in het opname niveau: detail of basis. De adviseur die de opname doet en de energieprestatieberekening maakt heeft een passend opleidingsniveau nodig. Bij nieuwbouw (aanvraag omgevingsvergunning en oplevering) wordt altijd op detailniveau een energieprestatie berekening gemaakt.

Invoergegevens op detailniveau zijn in de software zo veel mogelijk groen, overeenkomstig het opnameprotocol.

Wanneer moet de detailopname gekozen worden en wanneer mag je volstaan met een basisopname?

Woningbouw

De detailopname EP-W/D moet in ieder geval worden gekozen voor:

  • Alle nieuw te bouwen, nieuw gebouwde en volledig gerenoveerde gebouwen waarvoor de energieprestatie na 1-1-2021 wordt bepaald op basis van NTA 8800 voor het verlenen van een vergunning. Deze gebouwen kunnen in principe later voor de prestatiebepaling nooit meer terugvallen op de basisopname;
  • Alle woningen en gebouwen waarvoor de energieprestatie wordt bepaald of moet worden bepaald voor de aanvraag van de EPV (energieprestatievergoeding), bij de oplevering van een EPV, of om aan te tonen dat een verbetering leidt tot een primair fossielenergiegebruik overeenkomstig de BENG-eis of beter (BENG 2).

De basisopname is geschikt voor bestaande woningen, waarvan de energieprestatie moet worden bepaald vanwege de puntenbepaling in het WWS (woningwaarderingsstelsel), en die niet vallen onder de punten 1 en 2 hierboven.

Opmerking: De opdrachtgever kan op vrijwillige basis kiezen voor een detailopname.

Utiliteitbouw

De keuze voor een detailopname EP-U/D is verplicht bij:

  • Alle nieuw te bouwen, nieuw gebouwde en volledig gerenoveerde gebouwen waarvoor na 1-1-2021 de energieprestatie wordt bepaald op basis van NTA 8800 in het kader van het verlenen van een vergunning. In principe kunnen deze gebouwen later niet meer terugvallen op de basisopname voor de prestatiebepaling;
  • Alle gebouwen waarvoor aangetoond moet worden dat een verbetering leidt tot een primair fossiel energiegebruik overeenkomstig de BENG-eis of beter (BENG 2).

De basisopname is geschikt voor bestaande gebouwen (utiliteit) die niet vallen onder de punten 1 en 2 hierboven. Hieronder vallen ook gebouwen waarvoor met een maatwerkadvies EIA-subsidie wordt aangevraagd, conform de huidige regeling.

Opmerking: De opdrachtgever kan ook in deze gevallen op vrijwillige basis kiezen voor een detailopname.

 

In de betreffende ISSO publicatie paragraaf 6.10 kun je schema 6.3 volgen om tot de keuze van detail- of basisopname te komen.

Overige informatie uit het opnameprotocol

Uitgangspunt bij het bepalen van de energieprestatie van gebouwen is dat dit gebeurt met gedetailleerde invoergegevens (detailopname). Voor nieuw te bouwen gebouwen en zeer energiezuinige gebouwen (volledig gerenoveerd) is deze gedetailleerde informatie van het gebouw wel of deels aanwezig. Voor gebouwen die minder energiezuinig (de meeste bestaande gebouwen) zijn, is niet altijd alle benodigde detailinformatie aanwezig. Daarom is voor deze gebouwen een basisopname opgenomen in het protocol. Voor bepaalde gebouwkenmerken is in de basisopname bij voorbaat al ingeklapt. In de detailopname kan er ook onder bepaalde voorwaarden worden ingeklapt.

Uitgangspunt bij de basisopname is dat de benodigde informatie visueel waarneembaar is, of dat het op een andere eenvoudige wijze te achterhalen is, bijvoorbeeld via facturen, tekeningen of productinformatie. Als er ingeklapt wordt, staat in het opnameprotocol bij het betreffende onderdeel aangegeven welke waarde/invoer er dan aangehouden moet worden. Ook is het mogelijk dat een bepaald invoer-item niet waargenomen kan worden. In dat geval is er in het opnameprotocol de optie ‘onbekend’. Er wordt in dat geval met zogenaamde forfaitaire invoer gerekend.

De energieprestatie van een gebouw moet reproduceerbaar en handhaafbaar zijn. Om die reden moet de EP-W- en EP-U-adviseur in het projectdossier vastleggen welke uitgangspunten gebruikt zijn bij het opstellen van de energieprestatie van het gebouw; inclusief een (korte) verantwoording over eventueel gemaakte keuzes om de berekening te vereenvoudigen. Reproduceerbaarheid is alleen te toetsen als de EP-W- en EP-U-adviseurs gebruik maken van dezelfde aangeleverde informatie en hetzelfde detailniveau hebben toegepast.

 

Publicaties
ISSO 75.1 (methode 2020 3e druk) paragraaf 6.10
Detailopname en basisopname Utiliteit
ISSO 82.1 (methode 2020 3e druk) paragraaf 6.10
Detailopname en basisopname Woningbouw

Opdrachtgever

Voor ieder project kunnen de contactgegevens van de opdrachtgever worden vastgelegd. Deze worden overgenomen naar de rapportage.

Algemeen - Opdrachtgever

Adviseur

Ook de contactgegevens van de adviseur kunnen worden vastgelegd.

Bedrijfsnaam

De bedrijfsnaam wordt vanuit de licentie overgenomen, deze kun je niet aanpassen.


Informatie uit het opnameprotocol over het onderscheid tussen basis (EP/B) en een detail (EP/D) adviseur

De energieprestatie van een gebouw is door een EP-W/D of EP-U/D-adviseur (detailopname) of EP-W/B of EP-U/B-adviseur (basisopname) te bepalen.

Een EP-W/D- en EP-U/D-adviseur heeft de bevoegdheid om de Rc-waarde van bouwkundige constructies en de U-waarde van transparante constructies, panelen en deuren met de detailopname te berekenen. Ook kan hij de lineaire transmissie bij leidingen op basis van de isolatiedikte en -materiaal bepalen. De EP-W/B- en een EP-U/B-adviseur heeft deze bevoegdheid niet; hij moet voor deze gebouwkenmerken de inklapmethode gebruiken. De ‘basis’-adviseur kan wel de informatie verzamelen die een ‘detail’-adviseur nodig heeft. De ‘detail’-adviseur dient de informatie verder uit te werken. In het opnameprotocol wordt gesproken over de EP-W- en EP-U-adviseur. Als bepaalde werkzaamheden alleen door een ‘detail’-adviseur mogen worden uitgevoerd, wordt er een splitsing gemaakt in het opnameprotocol. Dit is in het in de tekst weergegeven door de toevoeging [DETAIL].

Publicaties
ISSO 75.1 (methode 2020) paragraaf 6.9
Detail (EP-U/D-) of basis (EP-U/B-) adviseur Utiliteit
ISSO 82.1 (methode 2020) paragraaf 6.9
Detail (EP-W/D-) of basis (EP-W/B-) adviseur Woningbouw

Instellingen algemeen

Je kunt de adviseurs gegevens invoeren vanuit het startscherm, onder instellingen algemeen, zodat je dat niet ieder project opnieuw hoeft in te vullen.

Inschrijvingsnummer (optioneel)

Vul hier optioneel het inschrijvingsnummer in. Dat is het nummer dat de certificaathouder van zijn certificerende instelling krijgt. De certificaathouder is het bedrijf dat BRL9500 gecertificeerd is en de registratie op EP-online doet. Dit inschrijvingsnummer wordt niet overgenomen naar het energielabel, want de gegevens op het energielabel worden overgenomen uit de profielgegevens van EP-online van de gebruiker en de organisatie (certificaathouder). Het inschrijfnummer is het referentienummer CI van de certificaathouder.

KvK nummer

Hier kun je optioneel het KvK nummer invullen van de adviseur die het EPA-bestand invoert. Het KvK nummer op het energielabel wordt overgenomen uit de profielgegevens van EP-online van de adviseur die de registratie uitvoert.

Examennummer

Vul hier je examennummer in. Het examennummer op het energielabel wordt overgenomen van het gebruikersprofiel van EP-online van de adviseur die de registratie uitvoert. Het examennummer van de adviseur de het woningbezoek gedaan heeft, geef je vanaf versie 8.4 op bij Object, Algemeen.

Voorbeeldprojecten

project openen

De software levert een aantal voorbeeldprojecten mee, deze worden bij installatie in ‘appdata’* gezet. Dit zijn een drietal BENG voorbeelden voor aanvraag omgevingsvergunning, twee voorbeeld voor basisopname bestaande bouw (Utiliteit en Woningbouw) een drietal MWA (maatwerkadvies) voorbeelden en een voorbeeldexamen waarvan het opnameformulier in de betreffende ‘appdata’ map te vinden is in Windows Verkenner door op de knop onder de voorbeeldprojecten te klikken.

Deze voorbeeldprojecten zijn ook zonder licentie te openen, ze kunnen niet aangepast worden.

* De exacte locatie in appdata is C:\Users\WindowsUser\AppData\Roaming\Vabi\epa\Voorbeeldprojecten\
Vraag je systeembeheer toegang tot deze map voor een optimale werking van Vabi EPA software. Als je vanuit je systeembeheerder geen toegang hebt, dan zijn de voorbeeldprojecten ook te downloaden bij de downloadpagina.


Terug naar Online Help